Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.26.

Bátaapáti Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján Bátaapáti Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület a Bátaapáti Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételét 340.196.674,- Ft teljesített bevétellel,

b) kiadását 286.884.324,- Ft teljesített kiadással

jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdése a) és b) pontja szerinti bevételeken és kiadásokon belül a

a) a költségvetési bevételt 295.760.790,- Ft teljesített bevétellel,

b) a költségvetési kiadást 284.819.310,- Ft teljesített kiadással,

c) a finanszírozási bevételt 44.435.884,- Ft teljesített bevétellel ezen belül

ca) maradvány igénybevételét 42.124.908,- Ft teljesített bevétellel,

cb) a belföldi finanszírozás bevételét 2.310.976,- Ft teljesített bevétellel,

d) finanszírozás kiadását 2.065.014,- Ft teljesített kiadással ezen belül belföldi finanszírozási kiadásait 2.065.014,- Ft teljesített kiadással jóváhagyja.

(3) Bátaapáti község működési bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

a) Költségvetési bevételek: 267.907.730,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 30.664.762,- Ft

c) Költségvetési kiadások: 245.395.128,- Ft

d) Finanszírozási kiadások 2.065.014,- Ft

(4) Bátaapáti község felhalmozási bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint az alábbi összegek szerint tudomásul veszi:

a) Költségvetési bevételek: 27.853.060,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 13.771.122,- Ft

c) Költségvetési kiadások: 39.424.182,- Ft

d) Finanszírozási kiadások 0,- Ft

(5) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok teljesítését – az alábbi összegekben hagyja jóvá:

a) Személyi juttatások kiadásai 35.234.384,- Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 3.717.180,- Ft

c) Dologi kiadások 125.729.407,- Ft

d) Ellátottak juttatásai 19.881.919,- Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 60.832.238,- Ft

f) Beruházások összegét 36.624.182,- Ft

g) Felújítások összegét 0,- Ft

h) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait 2.065.014,- Ft

(6) A Képviselő-testület

a) Bátaapáti Község Önkormányzatának 2022. évi bevételi és kiadási mérlegét a rendelet 1. melléklete szerint,

b) a költségvetési szervek pénzkészletének alakulását az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület Bátaapáti Község Önkormányzatának könyvviteli mérleg szerinti vagyonát, költségvetésének teljesítését, pénzmaradványának és eredményének 2022. évi alakulását bemutató

a) egyszerűsített maradvány levezetését a rendelet 4. melléklete,

b) egyszerűsített mérlegét a rendelet 5. melléklete,

c) egyszerűsített éves eredmény kimutatását a rendelet 6. melléklete,

szerint jóváhagyja.

(8) A Képviselő-testület Bátaapáti Községi Önkormányzata

a) teljesített bevételeinek és kiadásainak működési és fejlesztési cél szerinti elkülönítését e rendelet 2. melléklete

b) a vagyon kimutatást a 8. melléklete,

c) adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 9. melléklet,

d) önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedésének alakulásáról szóló 10. melléklet,

e) a közvetett támogatásokról szóló 11. melléklete,

f) a beruházások alakulását a 12. melléklet,

g) a felújítások alakulását a 13. melléklet

h) többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 14. melléklete

szerint tudomásul veszi.

II. Fejezet

Az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványa, vállalkozási eredménye

2. § (1) A Képviselő-testület Bátaapáti Községi Önkormányzata 2022. évi maradványának felülvizsgált együttes összegét 56.225.321,- Ft-ban állapítja meg, illetve hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a tárgyévben képződött, felhasználható pénzmaradvány költségvetési szervenkénti összegét e rendelet 3. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.