Mórágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete

a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról

Hatályos: 2013. 11. 05


Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § (1) A képviselő-testület a költségvetési rendeletében támogatási keretet állapít meg az Mórágy Községben működő civil szervezetek, alapítványok, egyházak részére.

(2) A támogatást pályázati úton lehet elnyerni.

(3) Pályázat benyújtására jogosult azon civil szervezet, alapítvány, egyház amely:

a) Mórágyon működik és

b) A 2011. évi CLXXXI. Törvény alapján, egyház esetén a 2011. évi CCVI. Törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vett.

(4) A pályázaton nem indulhatnak a pártok és szervezeteik, az önkormányzati fenntartású intézmények.


2. § (1) A pályázattal támogatott célok különösen:

a) az önkormányzati feladatok ellátását segítő civil szervezetek megalakulásának segítése, hozzájárulás a működésükhöz,

b) rendezvények támogatása,

c) nemzetközi együttműködés támogatása,

d) civil szervezet, alapítvány, egyház által benyújtandó pályázat önerejének biztosítása.

(2) A pályázati felhívást az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A pályázati felhívást az önkormányzat honlapján, a Hivatal hirdetőtábláján és a helyi médiában meg kell jelentetni. A pályázat benyújtására húsz napot kell biztosítani.


2. A pályázat benyújtásának szabályai


3.§ (1) A pályázat kizárólag a 2. melléklet szerinti pályázati adatlapon nyújtható be.

(2) Hiánypótlásra egy alkalommal, a pályázat leadásától számított öt napon belül van lehetőség.

(3) A pályázat elbírálásakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) a civil szervezet, alapítvány, egyház tevékenysége megfelel-e a rendelet céljainak,

b) a pályázott tevékenység mennyiben közérdekű,

c) a pályázati cél a támogatással együtt megvalósítható-e, a pályázó rendelkezik-e a szükséges pénzügyi és egyéb feltételekkel,

d) a cél megvalósításához szüksége-e önkormányzati támogatás,

e) a pályázati cél a támogatás helyett más módon megvalósítható-e,

f) a pályázó elszámolt-e az előző évi támogatással.


3. Döntés a pályázatról


4.§ (1) A pályázatokról Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtására megállapított határidőt követő harminc napon belül.

(2) Nem részesíthető tárgyévben támogatásban az a civil szervezet, alapítvány, egyház, amely

a) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el,

b) az előző évben kapott támogatást előzetes hozzájárulás nélkül a támogatási céltól eltérően használta fel,

c) a támogatást kérő tekintetében a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

.

4. A támogatás felhasználása


5.§ (1) A megítélt támogatás felhasználásáról a támogatott civil szervezettel, alapítvánnyal, egyházzal szerződést kell kötni.

(2) A támogatás beruházási célra, reprezentációra nem használható fel.

(3) A támogatás a támogatási szerződéstől eltérő célra csak akkor használható fel, ha ahhoz a képviselő-testület hozzájárult.


5. A pénzügyi elszámolás részletes szabályai


6.§ (1) A támogatott civil szervezetnek, alapítványnak, egyháznak a támogatás felhasználásáról legkésőbb a támogatás évét követő év január hó 31. napjáig el kell számolnia a 3. melléklet szerinti elszámoló lap kitöltésével.

(2) Elszámolásra az a számla alkalmas, amely megfelel az általános forgalmi adózásról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a előírásainak.

(3) A támogatott a nevére kiállított számlát, vagy a számlát helyettesítő bizonylatot a következő záradékkal látja el: „Mórágy Község Önkormányzata támogatása terhére elszámolva.”

(4) Záradékolni szükséges a számlát, bankszámla kivonatot, kiadási pénztárbizonylatot, csekkcsonkot (feladóvevényt), menetlevelet, útnyilvántartást, amely a támogatáshoz kapcsolódik.

(5) A támogatott a záradékolt bizonylatok másolatát hitelesíti azzal, hogy az iraton a „másolat az eredetivel mindenben megegyezik” megjegyzést tünteti fel.

(6) Amennyiben a civil szervezet a támogatás összegét vagy annak egy részét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem használta fel, a fel nem használt részt az elszámolást követő 15 napon belül vissza kell fizetni.
6. Záró rendelkezések


7.§ E rendelet 2013. november 5. napján lép hatályba.


Mórágy, 2013. október 31.

Glöckner Henrik                                                       Bakó Józsefné

             polgármester                                                                 jegyző
Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2013. november 4.  Bakó Józsefné

jegyző


1. melléklet a 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez
Pályázati felhívás


Mórágy Község Önkormányzata tájékoztatja a helyi civil szervezeteket, alapítványokat, egyházakat, hogy Mórágy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló …/2013. (..........) önkormányzati rendelete szerint pályázatot hirdet az érintett szervezetek számára.


Pályázat célja:

A pályázat a civil szervezetek, alapítványok, egyházak tárgyév január 1. és december 31. között megrendezésre kerülő rendezvényeinek támogatása, valamint az érintett szervezetek tárgyévi működési költségihez való hozzájárulás.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás: tárgyévben a támogatásra szánt pénzkeret ….


A támogatottak köre: azon civil szervezetek, alapítványok, amelyek a 2011. évi CLXXXI. törvény alapján, illetve azon egyházak, amelyek a 2011. évi CCVI. törvény alapján Magyarországon nyilvántartásba vételre kerültek és Mórágyon működnek.

Nem nyújthatnak be pályázatot pártok, pártok helyi alapszervezetei, illetve azok a szervezetek, amelyek előző évi támogatásukkal szabályszerűen nem számoltak el.


A pályázati anyag tartalma

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. Az adatlap a Közös Önkormányzati  Hivatalban vehető át személyesen ügyfélfogadási időben, vagy letölthető a www.mórágy.hu honlapról.


A támogatási döntés, az elbírálás határideje

A támogatások odaítéléséről Képviselő-testület dönt a pályázat benyújtási határidejétől számított 30 napon belül. A Közös Önkormányzati Hivatal a pályázókat a pályázati döntés után 5 munkanapon belül értesíti az eredményről.


A támogatás formája

A civil szervezetek, alapítványok, egyházak az elnyert támogatást a támogatási szerződésben meghatározott módon, vehetik igénybe, melyet a támogatott szervezet célja szerinti tevékenységének, működésének költségeire használhat fel folyó év december 31-ig.

A pályázati lapon szereplő költségvetés kiadási tételei, amelyek az adott program megvalósításához, a működéshez igazolhatóan kapcsolódnak:

Működési költségek

- Iroda bérlet, rezsi, kommunikáció

- Bér, tiszteltdíj

- Szakértői költségek

- Utazási költségek

- Szállás, étkezés

- Anyag, eszköz beszerzés

Nem támogathatóak: beruházás, reprezentáció

A pályázat benyújtásához önrész vállalása nem kötelező.


A pályázatok beadásának módja, helye és határideje

A pályázat benyújtásának határideje: tárgyév ……….. napja, 12.00 óra.

A pályázat benyújtásának helye: Közös Önkormányzati Hivatal, Mórágyi Kirendeltsége

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani.

Hiánypótlásra a pályázat leadási határidejétől számított 5 munkanapon belül, egy alkalommal van lehetőség. A formailag nem megfelelő pályázatok elutasításra kerülnek.

2. melléklet a 13/2013.(XI.4) önkormányzati rendelethez


PÁLYÁZATI ADATLAP


A civil szervezetek, alapítványok, egyházak …...….évi önkormányzati támogatásának igényléséhez

1. A pályázó szervezet, egyesület:

1.1. Neve: ....................................................................................................

1.2. Címe:....................................................................................................

Utca/tér, házszám: .....................................................................................

Telefon:................................

Fax, e-mail: ...............................................

1.3. Levelezési cím: (csak akkor kell kitölteni, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos)

Utca/tér, házszám: ....................................................................................

1.4. Nyilvántartási száma:.........................................................................


2. A pályázó szervezet, egyesület képviselője:

2.1. Neve: ...............................................................................................

2.2. Címe: ..............................................................................................

Utca/tér, házszám: ................................................................................

Telefon: ...............................

Fax: .......................................................

3. A pályázó szervezetről, egyesületről:

3.1. A szervezet, egyesület taglétszáma: .............................................

3.2. Rendszeres összejövetel:

van 

nincs 

Ha van, gyakorisága: ...........................................................................

3.3. A szervezet, egyesület hány éve működik? ..................................

4. A szervezet, egyesület előző évben folytatott tevékenységéről:

A 20.....-ban megvalósult programok, elért eredmények felsorolása:

[1].................................................................................................................................3. melléklet a 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez


ELSZÁMOLÓ LAPMórágy Község Önkormányzata által nyújtott ……………. évi támogatás felhasználásáról


Az elszámoló szervezet megnevezése: ........................................................................

Döntés száma: ...............................................................................................................

Elnyert támogatás összege: ..........................................................................................

Elszámolási határidő a pályázati kiírás szerint: .............................................................

A pályázatban megjelölt cél: ..........................................................................................

Szakmai elszámolás a támogatási összeg

felhasználásáról: ............................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Pénzügyi elszámolás: ....................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mellékletek megnevezése, száma (db) ........................................................................

Egyéb megjegyzés: .......................................................................................................

.......................................................................................................................................

Mórágy, 20........................

Aláírás

4. melléklet a 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez


TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS


mely létrejött egyrészről Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete (nevében eljáró Glöckner Henrik polgármester) Mórágy, Alkotmány utca 3., mint támogató


másrészről

neve:

címe:

képviselője:

közhasznú minősítése:

adóhatóságnak bejelentett pénzforgalmi jelzőszáma:

adóigazgatási azonosító száma:

telefonszáma, fax száma:

e-mail címe:


mint támogatott között


a ………………………………………… biztosított támogatási összeg felhasználására. (szakfeladat megnevezése)1. Támogató a támogatott részére írásbeli kérelme / jelen szerződés alapján

………………………………… Ft-ot,

azaz ………………………………………. forintot utal át támogatás céljából a …………………………………………….. –ra (támogatás céljának meghatározása) tárgyévben történő felhasználásra egy összegben előre / ………………………… időközönként. (támogatás ütemezésének meghatározása) Támogatott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben foglalt támogatás terhére a szerződéskötést megelőzően kifizetett előleg a támogatási összeg részét képezi.


2. A támogatott kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésre bocsátott összeget kizárólag a szerződésben megjelölt cél megvalósítása érdekében használja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak a közbeszerzési tv. rendelkezéseinek alkalmazásával, a támogatás pénzügyi nyilvántartásokban történő elkülönítésével. Támogatott kötelezi magát arra, hogy a támogatással kapcsolatos iratokat, a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat 20…….-ig (legalább a tárgyidőszakot követő 8. évig) teljes körűen megőrzi, ezen időn belül támogató írásbeli felszólítására 15 napon belül bemutatja.

3. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásáról a helyi civil szervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló ....../2013.(X. .......) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerint el kell számolnia.


4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a támogató a további támogatást felfüggeszti. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén, valamint ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatott a kérelmében a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltat, támogató jogosult a szerződéstől elállni és támogatott a támogatásnak a tudomásszerzés napját megelőző naptári félév utolsó napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegét köteles visszafizetni támogató írásbeli  felszólítását követő 30 napon belül.


5. Amennyiben támogatott a támogatási összeget az elszámolási határidő utolsó napjáig nem vagy nem teljeskörűen használta fel, a fel nem használt összeget az elszámolási határidő utolsó napját követő 15 napon belül egy összegben köteles Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete ……………………………………… Bank……………..vezetett …………………………………………… számú számlájára visszafizetni.


6. Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatás felhasználásának ellenőrzését a jogszabályok által feljogosított ellenőrző szervek részére biztosítja, lehetővé teszi a támogatás helyszíni ellenőrzését.


7. Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatásnak feltétele a támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nincs adó (beleértve a helyi adót és gépjárműadót is), vám és társadalombiztosítási tartozása.


8. Jelen szerződés aláírásával a támogatott a fentiekre kötelezi magát.


Mórágy, 20…………………………………

                        ………………………….                              ……………………………

                                   támogatott                                                    támogató


[1] A felsorolás külön lapon folytatható