Mórágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VIII.6.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének,valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól

Hatályos: 2023. 03. 25

Mórágy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(VIII.6.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezésének,valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám- megállapítás szabályairól

2023.03.25.

Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51. § (5) és 143. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § 2. és 3. pontja valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet célja, hogy a közterületek elnevezésének valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám megállapítás egységes rendjét biztosítsa, ennek során érvényesítse a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 14. §. (2) bekezdésében meghatározottakat, valamint a helyi sajátosságokat, illetve az igazgatási, földrajzi, történelmi, közlekedési és nyelvhelyességi szempontokat.

(2) a rendelet hatálya Mórágy Község közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.

(3) Mórágy község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, a korábban megállapított közterület nevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.

2. Értelmező rendelkezések

2. § A rendelet alkalmazása szempontjából:

(1) Közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá azt a magánterületet, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat.

(2) A közterület elnevezése: a közterület nevéből és a közterület közlekedési vonatkozású meghatározásából (út, utca, tér, park, sor, köz, stb.) áll.

(3) Építési telek: a község belterületén az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számmal (alszámmal) rendelkező, vagy megosztás folytán újonnan keletkező ilyenné váló beépíthető lakótelek.

(4) Önálló épület: az utcai számozás szerinti főépületnek minősülő lakó, gazdasági, vagy egyéb rendeltetésű épület.

(5) Önálló lakás: az önállóhelyrajzi számmal ellátott ingatlanon lévő többlakásos épület (sorház).

(6) Házszám: az építési teleknek, önálló épületnek, és többlakásos épületben lévő egyes lakásoknak a házsorban elfoglalt egyedi számmal történő megjelölése.

3. A közterület elnevezésének általános szabályai

3. § (1)1 Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.

(2) a közterületek nevének megállapítása és megváltoztatása Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik.

4. § (1) Az új közterület nevét, a közterület létrejöttét követő három hónapon belül meg kell állapítani.

(2) Új közterület elnevezésénél már meglévő közterület nevét felhasználni nem lehet, kivéve, ha a közterület korábbi nevének visszaállítása történik.

(3) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként kialakított új közterület rész külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel, kivéve, ha az új közterületrész a meglévő közterület azon részéhez csatlakozik, amelynél a házszámozás kezdődik. Ilyen esetekben, amennyiben a házszámok változása aránytalan hátrányt okozna az érintett ingatlanokkal rendelkezni jogosultaknak, lehetőség van az új közterületrész külön eljárásban történő elnevezésére.

5. § (1) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyességi szabályainak megfelelő legyen

(2) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, történelmi eseményről, földrajzi névről vagy fogalomról lehet elnevezni.

(3) Közterületet élő személyről elnevezni nem lehet. Az elnevezésre kerülő közterület előtagjának a személy családi, illetve utónevét is tartalmaznia kell. Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertetőjegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez a közterület nevében is feltüntethető.

(4) A közterületet olyan személyről lehet elnevezni:

a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében kiemelkedő jelentőségű volt és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport, vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Mórágy Község életében, történelmében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Mórágy fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez.

6. § (1) A közterület nem viselheti olyan személy nevét, olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, melyet magasabb jogszabály tilt.

(2) Fogalomról, vagy tárgyról való elnevezésnél törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid, közérthető legyen, utaljon a község jellegére, történelmére, hagyományaira, földrajzi környezetére.

4. Eljárási szabályok

7. § (1) Közterület elnevezését, illetve neve megváltoztatását kezdeményezheti:

a) polgármester,

b) a Képviselő-testület bizottsága,

c) helyi önkormányzat képviselője,

d) az érintett közterülettel kapcsolatban lévő ingatlanok tulajdonosai, használói,

e) Mórágy község közigazgatási területén bejelentett állampolgár.

(2) Az elnevezésre a 7. §(1) bekezdésében meghatározott személyek a polgármesterhez benyújtott írásbeli kérelemben tehetnek javaslatot, melynek tartalmaznia kell az elnevezni kívánt közterület pontos lehatárolását, valamint indoklását.

8. § Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület ülése előtt legalább 8 nappal a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatban benyújtott írásos észrevételeket is a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

9. §2 A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá értesíteni kell az illetékes Járási Földhivatalt, Kormányablakot, a rendőrkapitányságot, postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást, a közmű-szolgáltatókat és a cégbíróságot.

10. § (1) Az utca megszűnésével külön Képviselő-testületi döntés nélkül az utca neve is megszűnik.

(2) A megszűnt utca nevét a nyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.

5. A közterületek névtábláinak elhelyezése

11. § A közterület nevét csak a tájékozódást jól segítő közterületi névtáblán lehet feltüntetni.

12. § (1) A közterületi névtábla kihelyezésének, karbantartásának és pótlásának elrendelése a polgármester feladata.

(2) A közterületi névtáblát minden csatlakozási helyen, épületen, kerítésen, vagy ezek hiányában külön tartószerkezeten –jól láthatóan- kell elhelyezni.

(3) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, vagy használója a közterületi névtábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. Amennyiben az elhelyezéssel az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős köteles megtéríteni.

(4) A kihelyezésről értesíteni kell az érintet ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat.

13. § A megváltozott közterületnevek esetén a régi nevet feltüntető táblát az elnevezéstől számított egy évig eredeti helyükön kell hagyni, és piros vonallal átlósan át kell húzni. Az új táblát az áthúzott régi tábla közvetlen közelébe kell felszerelni.

6. A házszámozás

14. § Belterületen házszámmal, külterületen helyrajzi számmal kell ellátni az ingatlanokat. Ugyanazon közterülettel kapcsolatban lévő ingatlanok azonos számmal nem jelölhetők.

15. § Az ingatlanok számozását úgy kell végezni, hogy a számok a település központból kifelé haladva növekedjenek. Amennyiben ez a megoldás nem alkalmazható, úgy az érintett közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell kezdeni.

16. § Az utca jobb oldalán a páratlan, bal oldalán a páros számoknak kell lenniük.

17. § Saroktelek esetében csak annak az oldalnak kell házszámot adni, amelyen a gyalogos közlekedésre alkalmas kapubejárat van.

18. § A terek házszámozása a tér közepén állva az óramutató járásával ellentétesen alakítható ki.

19. § Az ingatlanok számozásánál kisegítő jelzésként – amennyiben ez szükséges - alátörés és betűk is alkalmazhatók.

7. Házszámváltozás

20. § (1)3 A házszámokat és azok változásait hivatalból, illetve annak a személynek a kérelmére, akinek ehhez jogos érdeke fűződik a képviselő-testület állapítja meg.

(2) A határozat alapján azok, akik az érintet ingatlanra vonatkozóan lakcímmel rendelkeznek, kötelesek megváltozott lakcímüket 30 napon belül hivatalos okmányaikon átvezetni, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni.

21. § Az ingatlan házszámának megváltoztatása különösen akkor indokolt, ha:

a) több ingatlan azonos utcanévvel és azonos házszámmal szerepel a hivatalos nyilvántartásban,

b) az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található,

c) ingatlan megosztására, egyesítésére kerül sor.

22. § (1) A kialakult számozás után megosztott ingatlanok eredeti sorszáma megszűnik, és az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, a számsor növekedésének irányában /A,/B,/C, stb áttörést kap.

(2) Amennyiben a kialakult számozás után megosztott ingatlanon épület található úgy eredeti sorszáma megmarad, és az újonnan kialakított telkek számának megfelelően, /A,/B,/C, stb áttörést kap.

(3) A kialakult számozás után egyesített ingatlanok – számokat egyesítve – megtartják eredeti sorszámukat.

(4) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 9. §-ban meghatározott szervekkel, valamint az ingatlannal közvetlenül határos ingatlan tulajdonosaival.

8. Házszámtábla kihelyezésének szabályai

23. § (1) A házszámtáblát az ingatlanon lévő kerítésen, vagy házfalra, az utcáról jól látható módon kell elhelyezni.

(2) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlant a megfelelő házszámtáblával ellátni. A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükséges cseréjéről, megrongálódása esetén pótlásáról és karbantartásáról a tulajdonos saját költségén köteles gondoskodni.

(3) A nem valóságos állapotnak megfelelő, vagy nem a megfelelő módon kifüggesztett házszámtáblák lecserélését a Polgármester a tulajdonos terhére elrendelheti.

24. §4 A házszámozásra vonatkozó eljárási rendre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. Záró rendelkezések

25. § E rendelet 2013. augusztus 15.-én lép hatályba, azzal, hogy a rendelet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1

A 3. § (1) bekezdése a Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 9. § a Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 20. § (1) bekezdése a Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 24. § a Mórágy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.