Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015 (XI.12.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, az 5. § b) és c) pontjában és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az önkormányzat az illetékességi területére az alábbi adókat állapítja meg:

a) helyi iparűzési adó,

b) magánszemélyek kommunális adója.

2. Helyi iparűzési adó

2. §1 Az iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 1,5 %-a.

3. §2

3. Magánszemélyek kommunális adója

4. §345 Az adó mértéke adótárgyanként 33.000 Ft/ év.

5. §6 (1) Mentes az adókötelezettség alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, továbbá a telek.

(2) Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély

a) akinek az adó tárgya szerinti lakása rendelkezik egyedi szennyvíztisztító kisberendezéssel, vagy

b) aki az adó tárgya szerinti lakás éves vízfelhasználásának legalább 50 %-át igazoltan szennyvízként elszállíttatta és

c) az adó tárgya szerinti lakásnak legalább egy állandó bejelentett lakója van és

d) az adó tárgya szerinti lakás esetén hulladékszállítási díj került kifizetésre teljes évre.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást az önkormányzat állítja ki.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti vízfelhasználás a vízszolgáltató által kiállított nyilatkozattal, vagy a befizetett vízdíj összegével igazolható.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti, éves elszállított szennyvíz mennyiségéről az önkormányzat állít ki igazolást.

(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti díj teljesítését a befizetést igazoló dokumentum másolatával igazolja a kérelmező. 2023. évre vonatkozóan a mentesség a kérelmező nyilatkozata alapján megállapítható.

(7) A (2) bekezdés szerinti mentesség az adóévet megelőző évre vonatkozó igazolásokkal kérhető.

4. Záró rendelkezések

6. § E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

7. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozók iparűzési adójáról és kommunális adójáról szóló 6/2007. (V.15.) önkormányzati rendelete,

b) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozók iparűzési adójáról és kommunális adójáról szóló 6/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelete,

c) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozók iparűzési adójáról és kommunális adójáról szóló 6/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2011. (V. 1.) önkormányzati rendelete,

d) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelete,

e) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete,

f) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete,

g) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.

1

Módosította a 8/2020. (XI. 27.) Ör. 1. §-a

2

Hatályon kívül helyezte a 8/2020. (XI. 27.) Ör. 3. § (2) bekezdése

3

Módosította a 8/2020. (XI. 27.) Ör. 2. §-a

4

Módosította az 1/2021. (I. 14.) Ör. 1. §-a

5

A 4. § a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 5. § a Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.