Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 14

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, az 5. § b) és c) pontjában és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


  1. § Az önkormányzat az illetékességi területére az alábbi adókat állapítja meg:

a) helyi iparűzési adó,

b) magánszemélyek kommunális adója.2. Helyi iparűzési adó


  1. §[1] Az iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 1,5 %-a.
  2. §[2]


3. Magánszemélyek kommunális adója


  1. §[3] Az adó mértéke adótárgyanként 20.000 Ft/ év.
  2. § Mentes az adókötelezettség alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, továbbá a telek.


4. Záró rendelkezések


  1. § E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.
  2. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozók iparűzési adójáról és kommunális adójáról szóló 6/2007. (V.15.) önkormányzati rendelete,

b) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozók iparűzési adójáról és kommunális adójáról szóló 6/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelete,

c) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a vállalkozók iparűzési adójáról és kommunális adójáról szóló 6/2007. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2011. (V. 1.) önkormányzati rendelete,

d) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelete,

e) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelete,

f) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete,

g) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójának bevezetéséről szóló 8/2008. (V.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete.        Tillmann András László                                                           Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. november 12.                                                                                                            Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző

[1]

Módosította a 8/2020. (XI. 27.) Ör. 1. §-a

[2]

Hatályon kívül helyezte a 8/2020. (XI. 27.) Ör. 3. § (2) bekezdése

[3]

Módosította a 8/2020. (XI. 27.) Ör. 2. §-a