Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015 (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 30- 2015. 05. 30

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Diósberény Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének főösszegét 132 703.e Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

(1) Az Ör 1. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az Ör 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép

(3) Az Ör 3. számú mellékletének helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.


   Tillmann András László                                                      Kis-Fehér Katalin

             polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. május 29.

                                                                                                  Kis-Fehér Katalin

                                                                                                            jegyző