Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.29.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 30- 2016. 01. 30

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 45. § (5) bekezdése, 92. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörben eljárva a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről a következőket rendeli el:


1. §


Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„.(2) Rendszeres települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 230 %-át. Egy háztartásnak kell tekinteni a lakásban együtt lakó, oda bejelentett, az Szt. 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személyeket.”


2. §


(1)  Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azonban rendelkezéseit a 2016. január 1-naptól beadott kérelmekre kell alkalmazni.


(2)  Ezen rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.         Tillmann András László                                                             Kis-Fehér Katalin

                  polgármester                                                                               jegyzőKihirdetési záradék:


A rendelet kihirdetésének napja: 2016. január 29.


                                                                                                             Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző