Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (X.27.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi szociális célú tűzifa támogatásról

Hatályos: 2017. 10. 28- 2018. 09. 29

Diósberény Község Önkormányzat képviselő-testületének

13/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi szociális célú tűzifa támogatásról


Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. §

(1) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon diósberényi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok részére, akik

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti aktív korúak ellátására jogosultak,

b) időskorúak járadékára jogosultak,

c) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete alapján rendszeres települési támogatásban részesülnek,

d) akinek családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek neveléséről gondoskodnak, továbbá

e) az a)-d) pontokban foglaltakat követően, akiket a polgármester méltányossági jogkörében eljárva rászorultnak ítél.

(2) A tűzifa támogatás háztartásonként egy személynek állapítható meg.

(3) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.


2. §

(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a szociális rászorultság alapján történik.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.


3. §

(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás e rendelet 1. számú melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelmeket a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Diósberényi Kirendeltségéhez kell benyújtani 2017. november 24-ig.

(3) A jogosultság megállapítása szociális rászorultság alapján történik.

(4) A kérelemhez mellékelni kell az 1.§ (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti ellátásra jogosultságot igazoló dokumentumot.

(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(6) A kérelmeket Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörében eljárva Diósberény Község Polgármestere bírálja el.


4.§

(1) A rendelkezésre álló tűzifa mennyisége a jogosultak között egyenlő arányban kerül elosztásra.

(2) Egy háztartás részére legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(3) A döntést követő 14 napon belül az önkormányzat saját költségén gondoskodik a támogatásként megállapított tűzifa rászorulókhoz való eljuttatásáról.


5.§

(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen rendelet 2018. szeptember 30-án hatályát veszti.

        Tillmann András László                                                          Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                              jegyző
Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. október 27.
                                                                                                           Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                      jegyző


Mellékletek