Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Hatályos: 2018. 02. 23- 2018. 09. 26

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1. §.


A rendelet hatálya kiterjed Diósberény Község Önkormányzatára.


Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

2. §.


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének főösszegét 150.086.969 Ft összegben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege szerinti bontásban a 1. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi irányzatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(9) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat az 1. és 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(10) Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget 2018. évre nem tervez.

(11) Az önkormányzat 2018. évi az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalékot és céltartalékot a 3. számú melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 3. számú melléklet tartalmazza.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

3. §.


(1) A költségvetés végrehajtásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Diósberényi Kirendeltsége.

(3) A polgármester a költségvetéssel összefüggően a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában és jelen rendelet által biztosított átruházott hatásköre alapján jár el.4. §.


(1) A költségvetés előirányzatainak módosítását az I. félévben egy alkalommal, ezt követően negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elkészítésének határidejéig kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.


Vegyes rendelkezések

5. §.


A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési elszámolási számlán lévő szabad pénzeszközeit – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzintézetnél elhelyezheti többletbevétel elérése érdekében.


6. §.


(1) A képviselő-testület tudomásul veszi a polgármesternek a költségvetés jóváhagyásáig – a bevételek és kiadások teljesítése érdekében – tett intézkedéseit.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.


Záró rendelkezések

7. §.


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                      Tillmann András László                                                 Kis-Fehér Katalin

                               polgármester                                                                jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február 22.
                                                                                                             Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                     jegyző