Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (IV.27.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 01- 2018. 05. 01

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése, 25. § (3) bekezdés b) pontja, 26. §-a, 32. § (1) bekezdés b) pontja, 32. § (3) bekezdése, 45. § (1) bekezdése, 45. § (5) bekezdése, 92. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában biztosított feladatkörben eljárva a szociális ellátásokról és azok igénybevételéről a következőket rendeli el:


1. §


(1) Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 6. §-a a következő alcímmel egészül ki: „Lakhatási támogatás”.


(2) Az Ör. a következő 6/A §-sal egészül ki:

„Házi segítségnyújtás támogatása

6/A §

(1) A polgármester Diósberény községben bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyeknek az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtás igénybevétele esetén, az ellátott számára megállapított személyi térítési díj összegében támogatást nyújt a kérelem beadása hónapjának első napjától az adott év december 31. napjáig.

(2) A támogatásra jogosult az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtást igénybe vevő, Diósberény községben bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személy.

(3) A támogatás megállapítása során a jövedelmi viszonyok vizsgálatától el kell tekinteni.

(4) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a házi segítségnyújtás alapszolgáltatás igénybevételéről szóló, az Szt. 94/C. § szerinti megállapodás hiteles másolatát,

b) a kérelmező személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.

(5) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra. A támogatás mértéke, az ellátott személyi térítési díjának és az ellátó intézmény által leigazolt ellátotti óraszámnak a szorzata, amely összeg az ellátott által fizetett teljes térítési díjat jelenti.

(6) A támogatás megszűnik:

a) a támogatásra jogosult kérelmére,

b) ha a kérelmezőnek bármilyen okból megszűnik az Szt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti házi segítségnyújtás alapellátás igénybevételére vonatkozó megállapodás,

c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.

(7) A támogatás kifizetését fel kell függeszteni, abban az esetben, ha a támogatottnak az önkormányzattal szemben köztartozása áll fenn. A megítélt támogatás összegét külön megállapodás alapján a köztartozás kiegyenlítésére kell fordítani.

(8) A (6) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.”


(3) Az Ör. a következő 6/B §-sal egészül ki:

„Nappali ellátás támogatása

6/B §

(1) A polgármester Diósberény községben bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személyeknek az Szt. 65/F. § szerinti nappali ellátás igénybevétele esetén, az ellátott számára megállapított személyi térítési díj összegében támogatást nyújt a kérelem beadása hónapjának első napjától az adott év december 31. napjáig.

(2) A támogatásra jogosult az Szt. 65/F. § szerinti nappali ellátást igénybe vevő, Diósberény községben bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő személy.

(3) A támogatás megállapítása során a jövedelmi viszonyok vizsgálatától el kell tekinteni.

(4) A támogatás megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a nappali ellátás igénybevételéről szóló megállapodás hiteles másolatát,

b) a kérelmező személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát.

(5) A támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül megállapításra. A támogatás mértéke, az ellátott személyi térítési díjának és az ellátó intézmény által leigazolt ellátotti óraszámnak a szorzata, amely összeg az ellátott által fizetett teljes térítési díjat jelenti.

(6) A támogatás megszűnik:

a) a támogatásra jogosult kérelmére,

b) ha a kérelmezőnek bármilyen okból megszűnik a nappali ellátás igénybevételére vonatkozó megállapodása,

c) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti be a Hivatalnak. Ebben az esetben a jogosulatlanul felvett támogatást köteles visszafizetni.

(7) A támogatás kifizetését fel kell függeszteni, abban az esetben, ha a támogatottnak az önkormányzattal szemben köztartozása áll fenn. A megítélt támogatás összegét külön megállapodás alapján a köztartozás kiegyenlítésére kell fordítani.

(8) A (6) bekezdés c) pontja alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.”


(4) Az Ör. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzat az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a Magyarországi Evangélikus Egyházzal (1085 Budapest, Üllői út 24.), mint fenntartóval kötött ellátási szerződés alapján, a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat (7064 Gyönk, Táncsics u. 472.) Intézmény útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:

a) házi segítségnyújtás,

b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

c) szociális étkeztetés

d) nappali ellátást nyújtó intézmény (Idősek Klubja)”


(5) Az Ör. 11. §-a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

(2a) Az önkormányzat az Szt. értelmében az alábbi szociális alapszolgáltatásokat a DÁM Önkormányzati Társulással (7090 Tamási, Nyírfa sor 15.), mint fenntartóval kötött megállapodás alapján a Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja (7090 Tamási, Rákóczi u. 1.) útján biztosítja illetékességi területén az arra rászoruló személyek számára:

a)  családsegítés,

b)  gyermekjóléti szolgálat.


(6) Az Ör. 11. §-a következő (4)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

„(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti házi segítségnyújtás igénylése iránti kérelmet a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetőjhez kell benyújtani, aki gondoskodik az Szt. 63. § (5) bekezdés szerinti gondozási szükséglet vizsgálatáról. A szolgáltatás igénybevételének szabályait, valamint a személyi térítési díj mértékét az Intézménnyel kötött megállapodás tartalmazza.

(5)   A (2) bekezdés c) pontja szerinti étkeztetés iránti kérelmet a Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat intézményvezetőjéhez kell benyújtani.

(6)   A (2) bekezdés c) pontja szerinti étkeztetésre jogosult az a személy,

a)  aki 50 év feletti,

b)  aki az egészségi állapota, fogyatékossága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorult a szakorvosi vélemény alapján,

c)  aki hajléktalansága miatt rászorult, a jegyző igazolása alapján.”


Záró rendelkezések

2. §


(1) Hatályát veszti Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése, a 11. § (3) bekezdése.


(2) Ez a rendelet 2018. május 1. napján lép hatályba.
                  Tillmann András László                                            Kis-Fehér Katalin

                           polgármester                                                          jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. április 27.


                                                                                                      Kis-Fehér Katalin

                                                                                                              jegyző