Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és a 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és h) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A helyi adókról szóló 10/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 4. és 5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § Az adó mértéke adótárgyanként 33.000 Ft/ év.

5. § (1) Mentes az adókötelezettség alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, továbbá a telek.

(2) Mentes az adófizetési kötelezettség alól az a magánszemély

a) akinek az adó tárgya szerinti lakása rendelkezik egyedi szennyvíztisztító kisberendezéssel, vagy

b) aki az adó tárgya szerinti lakás éves vízfelhasználásának legalább 50 %-át igazoltan szennyvízként elszállíttatta és

c) az adó tárgya szerinti lakásnak legalább egy állandó bejelentett lakója van és

d) az adó tárgya szerinti lakás esetén hulladékszállítási díj került kifizetésre teljes évre.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti igazolást az önkormányzat állítja ki.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti vízfelhasználás a vízszolgáltató által kiállított nyilatkozattal, vagy a befizetett vízdíj összegével igazolható.

(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti, éves elszállított szennyvíz mennyiségéről az önkormányzat állít ki igazolást.

(6) A (2) bekezdés d) pontja szerinti díj teljesítését a befizetést igazoló dokumentum másolatával igazolja a kérelmező. 2023. évre vonatkozóan a mentesség a kérelmező nyilatkozata alapján megállapítható.

(7) A (2) bekezdés szerinti mentesség az adóévet megelőző évre vonatkozó igazolásokkal kérhető. ”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.