Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Diósberény község egyedi szennyvízkezelési rendszerének üzemeltetéséről

Hatályos: 2023. 01. 01

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Diósberény község egyedi szennyvízkezelési rendszerének üzemeltetéséről

2023.01.01.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Diósberény Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint, az Egyedi szennyvízkezelés című, VP-6-7.2.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott és elnyert pályázat keretében, 89 ingatlan szennyvízkezelését oldja meg a településen egyedi szennyvíztisztító kisberendezéssel (a továbbiakban: berendezés).

(2) Az (1) bekezdés szerinti ingatlanok listáját és a telepített berendezések fajtáját az üzemeltetési engedély tartalmazza.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed az (1)-(2) bekezdések szerinti ingatlanok tulajdonosaira (a továbbiakban: ingatlan tulajdonos).

2. § (1) Az ingatlan tulajdonos, mint a berendezés használója, a berendezés telepítésére kötött együttműködési megállapodásban foglaltakon túl köteles

a) az üzemeltető szakemberét havi rendszerességgel az ingatlan területére beengedni a berendezés ellenőrzése céljából,

b) a berendezésben észlelt hiba esetén az üzemeltető szakemberét haladéktalanul értesíteni,

c) karbantartás, hibaelhárítás esetén a munkavégzést feltételeit elősegíteni.

(2) Amennyiben a berendezés újraindítása csak annak teljes tisztításával valósítható meg, úgy az ingatlan tulajdonos köteles az önkormányzat részére a Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról szóló 10/2017. (VI. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti lakossági szolgáltatás díját megfizetni.

3. § (1) Az adott év január 1. napján a tulajdonosi jogokat gyakorló ingatlan tulajdonos évi 4000 Ft + áfa üzemeltetési díjat köteles fizetni az önkormányzat, mint üzemeltető által kiállított számla alapján.

(2) Az év közben bekövetkező tulajdonos változás esetén a díj arányos összege nem fizethető vissza, azt befizetettnek kell tekinteni.

4. § Az önkormányzat, mint az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések tulajdonosa és üzemeltetője köteles

a) egy fő szakembert biztosítani, aki a berendezéseket havi rendszerességgel ellenőrzi és a hibaelhárítást, karbantartást elvégzi,

b) a garanciális javításokat a saját költségén elvégezni,

c) hiba esetén a berendezés tisztítását, újraindítását elvégezni.

5. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.