Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 24

Diósberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.05.24.

Diósberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Diósberény Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 526.789.380 Ft-tal jóváhagyja.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2021. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

b) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

d) Az önkormányzat a pénzeszközei változásának levezetését a 4. melléklet tartalmazza.

e) Az önkormányzat vagyonmérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

f) Az önkormányzat 2021. évi maradványát a 6. melléklet tartalmazza.

g) Az önkormányzat 2021. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

h) Az önkormányzat 2021. évi Európai Uniós pályázatainak adatait a 8. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2021. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzat nem nyújtott közvetett támogatásokat 2021. évben.

(4) Az önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése 2021. évben.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. május 31-én hatályát veszti.