Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról 10/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 10/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja.


Módosító rendelkezések

1. §


A helyi adókról szóló 10/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelet az alábbi 8/A §-sal egészül ki.


8/A § Az adó évi mértéke a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó esetében 0 Ft/m2.


Záró rendelkezések

2. §


Jelen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.                 Nagy Aranka                                                                  Kis-Fehér Katalin

                 polgármester                                                                                   jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. november 30.


                                                                                                         Kis-Fehér Katalin

                                                                                                                          jegyző