Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 15

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014. (XII.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.15.

Keszőhidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Keszőhidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok ellátásáról saját maga, vagy társulásban való részvétellel, illetve vállalkozóval kötött megállapodás útján gondoskodik. Ezen túlmenően önként vállalt feladat ellátását az önkormányzat csak a Mötv-ben meghatározott feltételek megléte esetén vállalhatja, a törvényben meghatározott módon.”

3. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„41. § A képviselő-testület döntése a határozat és a rendelet.”

4. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 58. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester, a jegyző és a jegyzői megbízott.”

5. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„76. § Az Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény alapján a Rendelet 3. számú függelékben foglalt együttműködési megállapodásban rögzíti Keszőhidegkút Község Német Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködés szabályait.”

6. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 3. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

7. § Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2014 (XII.4.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont.

8. § Ez a rendelet 2021. december 15-én lép hatályba.

1. melléklet

3. függelék
Keszőhidegkút Község Német Nemzetségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészről
Keszőhidegkút Község Önkormányzata (székhelye: 7091 Keszőhidegkút, Petőfi S u. 24. adószáma: 15417859-1-17, törzskönyvi azonosító száma: 417853, képviseli Nagy Aranka polgármester), másrészről
Keszőhidegkút Község Német Nemzetiségi Önkormányzata (székhelye: 7091 Keszőhidegkút, Petőfi S u. 24. adószáma: 16846643-1-17, törzskönyvi azonosító száma: 663171 képviseli Bertus Istvánné elnök)
között az alábbiak szerint:

1. Általános rendelkezések

Jelen megállapodást az Önkormányzat valamint a Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (l)-(4) bekezdéseiben előírtak alapján kötik meg.

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)

2. Az együttműködés területei és formái

Az Önkormányzat a helyi nemzetiségi ügyek ellátása körében biztosítja a nemzetiségi jogok érvényesülését.

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatait a Magyar Államkincstár által működtetett ASP rendszer szakrendszereinek igénybevételével végzi.

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az Önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. A végrehajtásról a Hivatal gondoskodik.

Az Önkormányzat segíti a Nemzetiségi Önkormányzat pályázati lehetőségeinek a feltárását és a pályázatok elkészítését.

A jegyző vagy annak megbízottja részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.

A Jegyző vagy annak – a Jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő - megbízottja a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat részére havonta igény szerint, de legalább harminckét órában, működéséhez, önkormányzati feladatai ellátásához szükséges tárgyi, technikai eszközökkel felszerelt helyiség ingyenes használatát biztosítja. A helyiség infrastruktúrájához kapcsolódó rezsiköltségeket és fenntartási költségeket az Önkormányzat viseli.

A Hivatal biztosítja a meghívók, az előterjesztések előkészítésével és postázásával kapcsolatos feladatokat, a postai levelezési, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátását, jegyzőkönyvek elkészítését, a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítését, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátását, és az ezzel járó költségek viselését.

Az Önkormányzat biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére a hivatalos önkormányzati hirdetőtábla használatát a Nemzetiségi Önkormányzat hirdetményeinek közzététele céljából.

A Hivatal biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatási, iratkezelési feladatok ellátását, és viseli a fenti feladatok ellátásához kapcsolódó költségeket.

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő sajátos feladatokat a számviteli politika, a selejtezési és leltározási szabályzat, az eszközök és források értékelési szabályzata, a pénzkezelési szabályzat továbbá a felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata és a számlarend tartalmazza. A szabályzatok hatálya a Nemzetiségi Önkormányzatra is kiterjed.

3. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat kérésére a jegyző készíti elő a költségvetési határozat tervezetét, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző közli a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat, a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állását követően.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának szerkezetére az államháztartásról szóló CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(3) bekezdéseiben előírtakat kell alkalmazni.

A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat részére meghatározott támogatás mértékéről haladéktalanul tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzatot.

A jegyző által elkészített költségvetési határozattervezetet az elnök február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő-testület által jóváhagyott éves költségvetésről, a Hivatal közreműködésével az államháztartás pénzügyi információs rendszere keretében adatszolgáltatást teljesít.

Az Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, továbbá egymás kötelezettségvállalásiért és tartozásaiért nem felelős.

4. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

A Nemzetiség Önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, azonban, a képviselő-testület a költségvetési határozatában az elnök számára lehetővé teheti a nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat az eredeti előirányzatai felett többletbevételt ér el, bevétel kiesése keletkezik, vagy kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítania kell költségvetési határozatát.

A Nemzetiségi Önkormányzat által végrehajtott előirányzat változásának határozat-tervezetét a jegyző készíti elő. Az év közben indokolt költségvetési határozat módosításáról, annak előkészítése után, az elnök előterjesztése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete dönt.

A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon – meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.

A Nemzetiségi Önkormányzat előirányzatairól és az abban bekövetkezett változásairól a Hivatal naprakész nyilvántartást vezet.

5. Beszámolási kötelezettség

A költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási határozat-tervezetet a jegyző készíti elő, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke terjeszt a Nemzetiségi Önkormányzat testülete elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

6. A költségvetés végrehajtása

Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 13. §- a alapján a jegyző gondoskodik a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos eljárásrendek, szabályzatok, elkészítéséről, továbbá az Áht. 69. §-a alapján a kontrollkörnyezet kialakítása érdekében a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés szabályozásáról, valamint az Áht. 70. §-a alapján a belső ellenőrzés működtetéséről.

A Nemzetiségi Önkormányzat könyvvezetésével, költségvetési információ szolgáltatással kapcsolatos feladatait a Hivatal látja el.

7. A Nemzetiségi Önkormányzat számlája

A Nemzetiségi Önkormányzat a gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos pénzforgalmát a részére és kizárólagos használatára megnyitott önálló pénzforgalmi számlán bonyolítja. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számlájának megnyitásáról és az ahhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról a Hivatal megbízott munkatársa gondoskodik.

8. A költségvetési gazdálkodás szabályai

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Hivatal látja el.

8.1. Kötelezettségvállalás

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő előirányzatai terhére kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese vállalhat kötelezettséget.

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet. A pénzügyi ellenjegyzőnek meg kell győződnie arról, hogy a szabad előirányzat rendelkezésre áll, a tervezett kifizetési időpontokban a pénzügyi fedezet biztosított, és a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

8.2. Pénzügyi ellenjegyzés

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében vállalt kötelezettség pénzügyi ellenjegyzésére a Hivatal vezetője általa írásban kijelölt, a Hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult.

A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

8.3. Teljesítés igazolás

A teljesítés igazolására a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese jogosult.

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.

8.4. Érvényesítés

Érvényesítésre a Nemzetiségi Önkormányzat nevében a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 55. § (3) bekezdése szerinti végzettséggel rendelkező, a jegyző által írásban kijelölt személy jogosult.

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést, a megállapított összeget, az érvényesítés dátumát és az érvényesítő aláírását.

Az érvényesítőnek a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági eseményeinek vonatkozásában ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e megállapodás előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

8.5. Utalványozás

Utalványozásra a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese jogosult. Utalványozni minden esetben külön írásbeli rendelkezéssel lehet.

9. A költségvetési információszolgáltatás rendje

9.1. Információszolgáltatás a költségvetésről

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésével összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek ellátásáról a Hivatal gondoskodik. Ennek érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat a költségvetési határozatát úgy fogadja el, s erről információt úgy szolgáltat, hogy a Hivatal a költségvetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni.

A Hivatal megbízott munkatársa Nemzetiségi Önkormányzat határozatában megállapított bevételei és kiadásai közgazdasági tartalom szerinti további részletezésről előkészíti az elemi költségvetést.

A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke által jóváhagyott elemi költségvetéséről a Nemzetiségi Önkormányzat határozat-tervezete képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő harminc napon belül a Hivatal adatot szolgáltat a Kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság).

A Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetési beszámolót, időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést készít.

A jelentések Igazgatóságnak jogszabály által meghatározott határidőben történő megküldéséről a Hivatal gondoskodik.

9.2. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáról önálló könyvet vezet. A számviteli nyilvántartás alapjául szolgáló dokumentumokat a Hivatal megbízott munkatársa kezeli és őrzi.

A Nemzetiségi Önkormányzat tulajdonában, illetve használatában álló vagyontárgyakról nyilvántartást a Hivatal vezet. A leltározáshoz, selejtezéshez illetve a vagyontárgyakban bekövetkező változásokról információt a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke szolgáltat a Hivatal vezetője számára.

9.3. Törzskönyvi nyilvántartásba vétellel és adószám igényléssel kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek

A Magyar Államkincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet a Nemzetiségi Önkormányzatról. A törzskönyvi adat módosítását a Hivatal megbízott munkatársa változás-bejelentési kérelem benyújtásával, a módosítást tartalmazó okirat csatolásával a törzskönyvi adat keletkezésétől, illetve változásától számított nyolc napon belül bejelenti a Magyar Államkincstár felé.

A Nemzetiségi Önkormányzat esetén okiratnak minősül az alapítást, módosítást, átalakítást vagy megszüntetést jóváhagyó Nemzetiségi Önkormányzati képviselő-testületi határozat, melyet az elnök köteles a változást követően haladéktalanul megküldeni a jegyzőnek.

A Hivatal megbízott munkatársa a törzskönyvi nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtásával kéri az adószám megállapítását és ezzel teljesíti az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét.

10. Összeférhetetlenség

A Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében a kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel. A kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el. A Hivatal a kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a belső szabályzatában foglaltak szerint naprakész nyilvántartást vezet.

11. Pénzellátás

A Nemzetiségi Önkormányzat az Önkormányzat számlavezetőjénél vezeti pénzforgalmi számláit.

A Nemzetiségi Önkormányzatot a számlavezető megváltoztatásáról hozott döntést követően azonnal tájékoztatni kell.

A Nemzetiségi Önkormányzat önálló pénztárat működtet, amelyet a Hivatal mindenkori házipénztár vezetésével megbízott munkatársa vezet, a Hivatal pénztárhelyiségében. A házipénztárból a készpénzben történő kiadások teljesítésére a pénztári órák figyelembe vételével kerülhet sor. Készpénz a Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető ki, ha kötelezettségvállalás történt az adott gazdasági eseményre vonatkozóan, illetve vásárlási előleg került felvételre, és a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke vagy az általa meghatalmazott képviselő a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, számla stb.) leadja a Hivatalnál.

12. Vagyongazdálkodás

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről a Hivatal elkülönített nyilvántartást vezet.

A Nemzetiségi Önkormányzat vagyona, elkülönítetten a könyvviteli mérleg szerkezete szerinti tagolásban, a zárszámadási határozatban kerül bemutatásra. A vagyon leltározása az Önkormányzat leltározási és leltárkészítési szabályzatában előírtak szerinti rendszerességgel és módon történik. A Nemzetiségi Önkormányzat vagyonának leltározásában az elnök, és az általa írásban kijelölt képviselő közreműködik.

A vagyontárgyak selejtezésével összefüggő szabályokat az Önkormányzat felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének a szabályzatában előírtak szerint kell elvégezni. A Nemzetiségi Önkormányzat a selejtezésre javasolt eszközeire az elnök tesz javaslatot a képviselő-testület felé.

13. A belső kontrollrendszer és a belső ellenőrzés

A Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában köteles a belső kontrollrendszer keretében kialakítani, működtetni és fejleszteni a kontrollkörnyezetet, a kockázatkezelési rendszert, a kontrolltevékenységeket, az információ és kommunikációs rendszert, továbbá a nyomon követési rendszert.

Belső ellenőrzésre a kockázatelemzéssel alátámasztott éves belső ellenőrzési tervben meghatározottak szerint kerül sor. A belső ellenőrzés lefolytatásának rendjét a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

A Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz a belső ellenőrzés értékeléséről készülő éves beszámoló – rá vonatkozó részének – elkészítésében, amit a Hivatal készít el.

14. Záró rendelkezések

A megállapodás az aláírás napján lép hatályba és az ebben foglaltakat e naptól kezdve kell alkalmazni.

A megállapodást szükség szerint, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni.

Keszőhidegkút, 2021. december 13.

Nagy Aranka Bertus Istvánné

Keszőhidegkút Község polgármestere Keszőhidegkút Község

Német Nemzetiségi Önkormányzatának

elnöke

Záradék:

Az együttműködési megállapodást

- Keszőhidegkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2021. (XII. 13.) határozatával,

- Keszőhidegkút Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2021. (XII. 13.) határozatával

fogadta el.

A Megállapodásban foglaltakat megismertem, azokat a Regölyi Közös Önkormányzati Hivatalra kötelezőnek ismerem el, végrehajtásukról gondoskodom.

Keszőhidegkút, 2021. december 13.

Kis-Fehér Katalin

jegyző”