Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 19- 2022. 11. 20

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.19.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet