Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 02. 23

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelete

Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.02.23.

Keszőhidegkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. 12. § (2) bekezdésében és Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Értelmező rendelkezések:

a) E rendelet előírásai és a szabályozási terv szabályozási elemei kötelező érvényűek. Az ezektől való eltérés csak e rendelet módosításával történhet.

b) Az oldalhatáron álló beépítési mód esetén

ba) Észak-déli, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek esetén az építési hely a telek északi oldalhatárára tapadjon.

bb) Kelet-nyugati, vagy ahhoz közelítő irányú közterületre fűzött építési telkek esetén az építési hely a történetileg kialakult állapothoz igazodjon.”

2. § A Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § Egyedi építészeti követelmények:

a) A területen legfeljebb kétszintes új épület építhető, illetve meglévő épület legfeljebb kétszintesre bővíthető, földszint + tetőtér beépítéssel - a szintek számába a pinceszintet nem kell beleszámítani.

b) Az épületek tömegaránya, tetőformája, az épület közterület felőli megjelenése, egy- vagy kétszintes épülettömege, utcával párhuzamos, vagy utcára merőleges gerincű tetőidoma a kialakult utcaképhez igazodjon - ennek hiányában a tetőgerinc iránya az oldalhatárral párhuzamos legyen.

c) A területen lapostetős épület nem építhető, meglévő épület lapostetős szárnnyal nem bővíthető, valamint meglévő épület lapostetősre nem alakítható át.

d) A magastető hajlásszöge 35-45 fok között építendő, ezen belül is a kialakult utcaképhez igazodjon. A tetőfedés színe a földszínek valamelyike lehet hagyományos cserépfedéssel, vagy azzal struktúrájában és megjelenésében megegyező más tetőfedő anyaggal. Mázas, csillogó, tükröződő felületű, vagy fémhatású tetőfedés nem alkalmazható.

e) Az épület homlokzatszélessége, párkány- és gerincmagassága a történetileg kialakult mértékhez igazodjon.

f) A közterület felőli homlokzati anyaghasználat a kialakult utcaképhez igazodjon, felületképzése vakolt, hagyományos pasztell színezésű lehet, illetve a területre jellemző tégla architektúra is alkalmazható.

g) Az épületek bővítése az épület mögött, az oldalhatár mentén hosszirányban, vagy keresztirányban az utcai homlokzatvonaltól 5 méterrel hátrább húzva történhet. A bővítés a meglévő épületével azonos hajlásszögű, nyereg-, vagy félnyereg tetővel fedhető.

h) Udvari épületek, épületszárnyak elhelyezése:

ha) Oldalhatáron álló utcai épület esetén azzal azonos oldalhatárra, építészeti egységet alkotva építendő. Az olyan saroktelkek esetében, ahol az utcai épület az utca felé néző oldalhatáron áll, gazdasági épület, garázs a másik oldalhatárra építendő, a szomszéd telken létesítendő hasonló funkcióval ikresítve. Gerincmagassága a lakóépületét nem haladhatja meg.

hb) Szabadonálló utcai épület esetén a főépület takarásában, azzal építészeti egységet alkotva építendő. Gerincmagassága az utcai épületét nem haladhatja meg.

hc) Újonnan épülő gazdasági épület és a lakóépülettől különálló garázs az utcafrontra nem építhető.”

3. § A Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelet 21. és 22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„21. § Területi építészeti követelmények:

a) Az utcai kerítés áttört, drótfonatból készített, lábazat nélküli kialakítású legyen. A kerítésoszlopok fa vagy beton anyagúak legyenek. A kerítésben létesített kapuzatnak is áttörtnek kell lennie, fa vagy fém vázszerkezetre szerelten.

b) A kerítés magassága legfeljebb 1,8 méter legyen.

c) A területen a drótfonatú kerítést legfeljebb 2 méter magas sövénnyel kombinálható, vagy helyettesíthető.

22. § Egyedi építészeti követelmények:

a) A területen legfeljebb kétszintes új épület építhető, illetve meglévő épület legfeljebb kétszintesre bővíthető, földszint + tetőtér beépítéssel - a szintek számába a pinceszintet nem kell beleszámítani.

b) Az épületek tömegaránya, tetőformája, az épület közterület felőli megjelenése, épülettömege, tetőgerinc iránya és tetőidoma a kialakult táji környezethez igazodjon - ennek hiányában a tetőgerinc iránya az oldalhatárral párhuzamos legyen.

c) A területen legfeljebb 8 méter épületszélességű épületek építhetők.

d) A területen lapostetős épület nem építhető, meglévő épület lapostetős épületszárnnyal nem bővíthető, illetve meglévő épület lapostetősre nem alakítható át.

e) A területen az épületek magastetővel építhetők, melynek hajlásszöge 35-45 fok között építendő, ezen belül is a kialakult táji környezethez igazodjon. A tetőfedés színe a földszínek valamelyike lehet hagyományos cserépfedéssel, vagy azzal struktúrájában és megjelenésében megegyező más tetőfedő anyaggal. Mázas, csillogó, tükröződő felületű, vagy fémhatású tetőfedés nem alkalmazható.

f) Az épületeken „kutyaól jellegű” tetőablak nem alkalmazható.

g) Az épület homlokzatszélessége, párkány- és gerincmagassága a történetileg kialakult mértékhez igazodjon.

h) A közterület felőli homlokzati anyaghasználat a kialakult táji környezethez igazodjon, felületképzése vakolt, hagyományos pasztell színezésű lehet, illetve a területre jellemző tégla architektúra is alkalmazható.

i) Udvari épületek, épületszárnyak csak a főépülettel egybeépítve, azzal építészeti egységet alkotva helyezhetők el.”

4. § A Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § Területi építészeti követelmények:

a) A területen,

aa) a már beépített major, illetve gazdasági területen új épület elhelyezhető,

ab) a legelőterületekhez kapcsolódóan új állattartó épület elhelyezhető,

ac) egyéb területen csak erdészeti-, vadászati-, halászati- célú épület helyezhető el.

b) A területen,

ba) vagyonvédelmi kerítés a már meglévő gazdaságok, major területek körül létesíthető,

bb) karám, illetve kerítés a legelők, szőlő- és gyümölcsös ültetvények bekerítésére létesíthető,

bc) kerítés egyéb területen nem létesíthető.”

5. § A Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § A település közigazgatási területén:

a) Új fő rendeltetésű épület építése, meglévő épület felújítása vagy az alapterület bővítése esetén műanyag burkolat-, pala-, hullámpala burkolat-, bitumenes hullámlemez burkolat alkalmazása az épületek homlokzatán nem megengedett.

b) Ipari épületek homlokzatain trapézlemez burkolat alkalmazása esetén sem megengedett a fénylő, csillogó, tükröződő felületek alkalmazása.

c) A homlokzatok színének meghatározásakor pasztellszínektől eltérő színvilág alkalmazása nem megengedett.

d) A tetőfedés anyagának és színének meghatározásakor a földszínektől eltérő, rikító, településképbe nem illeszkedő anyag- és színhasználat nem megengedett. Mázas, csillogó, tükröződő felületű, vagy fémhatású tetőfedés nem alkalmazható.”

6. § A Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018 (IV.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet