Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 24

Keszőhidegkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.24.
Keszőhidegkút Község településkép védelméről szóló 2/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: pozitív, mivel olyan ingatlan kerül helyi védelem alá, amely a felújítása után településképet meghatározó ingatlan lesz.
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: nincs.
b) környezeti és egészségi következmények: nincs.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak kisebb adminisztrációs teherrel járnak.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A helyi védelem alá helyezés a rendelet mellékletének módosításával lehetséges. Ennek hiányában nem biztosítható az épületek védelme.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a helyi védelem jogszabályba foglalása.
- A rendelet által elérni kívánt cél: az érintett ingatlan megőrzése.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: képviselők, polgármester, települési főépítész, ingatlantulajdonos.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség terheli, amely a jogszabálynak megfelelően megtörtént. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.