Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (V.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 05. 19- 2016. 05. 19

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a következőket rendeli el: 


1. §


A Rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését

                        106 235 e Ft költségvetési bevétellel

                        107 975 e Ft költségvetési kiadással

                            1 740 e Ft költségvetési hiánnyal

                           15 063 e Ft ebből: működési hiány

                           59 476 e Ft ebből: felhalmozási többlettel állapítja meg.


(2) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási –bevételi főösszegét 107 975 e Ft összegben állapítja meg.


(3) A Képviselő-testület a bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

                                                              

                                                              30 509 e Ft Működési bevétel

ezen belül:                                              2 065 e Ft  Intézményi működési bevételek

                                                               12 210 e Ft Költségvetési bevételek

                                                               3 201 e Ft  Közhatalmi bevételek

                                                             12 933 e Ft Támogatásértékű működési bevétel

                                                                  100 e Ft Működési célú támogatás visszatérítéssel                                                                75 726 e Ft Felhalmozási bevétel

ezen belül:                                               8 952 e Ft  Felhalmozási célú átvett támogatással

                                                               66 774 e Ft  Felhalmozási célú átvett pénzeszközzel

jogcímenkénti megosztásban állapítja meg.


                                                                 1 740 e Ft finanszírozási bevétellel

ezen belül:                                                   845 e Ft maradvány igénybevétellel      

                                                                    895 e Ft ÁHT belüli megelőlegezéssel

                                                               


(4) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


               45 572 e Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

ezen belül:                                         8 587 e Ft személyi juttatások             

                                                           2 166 e Ft munkaadókat terhelő járulékok

                                                         13 233 e Ft dologi kiadás

                                                           2 501 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

                                                          19 085 e Ft működési célú pénzeszköz átadás


                                                         16 250 e Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

ezen belül:                                             584 e Ft beruházási kiadással

                                                              100 e Ft felújítási kiadással

                                                         15 566 e Ft egyéb felhalmozási célú kiadással


                                                          46 153 e Ft finanszírozási kiadással

ezen belül:                                             458 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezés

                                                          45 695 e Ft hiteltörlesztéssel

                                        

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.”


2. §


A Rendelet 1-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-8. melléklete lép.


3. §


A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

                          Zolnai Attila                                                                                              dr. Balás Endre

                        polgármester                                                                                                  jegyző

Kihirdetve: Egyházashetye, 2016. május 18.

                                                                                                                                           dr. Balás Endre

                                                                                                                                               jegyző

Mellékletek