Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (V.18.) önkormányzati rendelete

Egyházashetye község önkormányzatának 2015. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 19

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya a Képviselő-testületre terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi beszámolóját


                                    107 975 e Ft bevétellel és kiadással,

                                      97 335 e Ft teljesített bevétellel,

                                      87 208 e Ft teljesített kiadással fogadja el.3. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi  költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


Bevételek:                    97 335 e Ft

ebből:            a)             29 741 e Ft működési bevétellel,

                                     24 782 e Ft működési célú támogatások ÁH belülről

                 3 134 e Ft közhatalmi bevételek

                 1 725 e Ft működési bevételek

                    100 e Ft működési célú átvett péneszközzel

                      b)            65 854 e Ft felhalmozási bevétellel

                                       8 952 e Ft felhalmozási célú támogatás ÁH belülről

                                     56 902 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz

                      c)              1 740 e Ff finanszírozási bevétellel

                                          895 e ÁHT-n belüle megelőlegezések

                                          845 e Ft maradvány igénybevétellel.

         


Az önkormányzat összesített bevételéből :

                       

       a) 29 741 e Ft működési bevétel

       b) 65 854 e Ft felhalmozási bevétel

       c)   1 740 e Ft finanszírozási bevétel.


Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatait  az alábbiakban meghatározott tételek szerint fogadja el:


Kiadások:                    87 208 e Ft kiadással,

ebből:              a)          24 807 e Ft működési kiadással

               8 510 e Ft személyi juttatással,

                                       2 141 e Ft munkaadókat terhelő járulékokkal,

                                     10 905 e Ft dologi kiadással,                                   

                                       2 456 e Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival

                                          795 e Ft egyéb működési célú kiadással                            

                        b)         16 248 e Ft felhalmozási célú kiadással

                                         582 e Ft beruházási kiadással

                                         100 e Ft felújítási kiadással

  1. 566 e Ft egyéb felhalmozási célú kiadással

c            46 153 e Ft finanszírozási kiadással

  1. 695 e Ft hitel törlesztéssel

                   458 e Ft ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetésével állapítja meg.

                                                

4.§


(1) A 3. §-ban megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási cél műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1-8.sz. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.


Részletesen:

Önkormányzat :egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

bevételeit a 2. sz. melléket tartalmazza kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megbontásban,

bevételek egyszerűsített kimutatását a 3. sz. melléklet,

kiadásait 4 sz. melléklet szerint  kötelező, önként vállalt és állami feladatok   szerinti megbontásban,  

kiadások egyszerűsített kimutatását 5.sz. melléklet             

                          2015. évi létszámadatokat a rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza.

                          A beruházások és felújítások kiadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

                          Általános tartalék összegét az 8. sz. melléklet tartalmazza.

                                                          

A 2015. költségvetési  adósságot keletkeztető ügyletből és   kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket  a 9. sz. melléklet tartalmazza

A 2015 évi költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.sz. melléklet tartalmazza.

                    

                          A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

                          kiadásait a 11.sz. melléklet tartalmazza.

                          Az Önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtásának kiadásait a 12. sz.                  

                         melléklet, bevételeit a 13. sz. melléklet tartalmazza

                         Az Önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeinek kimutatását a

                         14.sz. melléklet tartalmazza.

                          

(2) Az Önkormányzat pénzmaradványát a 15. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat összes maradványa 10 127 e Ft, ebből, szabad maradvány összege 10 127 e Ft.


(3) A helyi önkormányzat eredmény kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

                                                                       

(4) Önkormányzatunk vagyonmérlegét a 17. sz. melléklet tartalmazza.


5.§


A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

            Zolnai Attila                                                                                  dr. Balás Endre

           polgármester                                                                                            jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2016. május 18.


           

                                                                                                                   dr. Balás Endre

                                                                                                                            jegyző

               

 

Mellékletek