Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről

Hatályos: 2016. 11. 30- 2022. 05. 25

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezés rendjéről1

2016.11.30.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat a köztemetőt az Egyházashetye, 02/6. és 02/7. hrsz-ú ingatlanokon működteti.

(2) Az Önkormányzat (a továbbiakban: Üzemeltető) a köztemető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos feladatokat az általa foglalkoztatott személy közreműködésével lája el.

2. § (1) A köztemetőt folyószámmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. Halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni sírhelyen szabad.

(2) A felnőtt sírhelyek hosszúsága 2,1 m , szélessége egyes sírhely esetén 1,2 m , kettős sírhely esetén 2,4 m . A gyermek sírhelyek szélessége 0,6 m , hosszúsága 1,3 m .

(3) A sírok egymástól való oldaltávolsága 0,6 m .

(4) Amennyiben a sírhely hosszúsága és szélessége a (2) bekezdésben meghatározott méreteket meghaladja, vagy a sírhelyek távolsága nem éri el a (3) bekezdésben meghatározott távolságot, az eltemettető köteles a sírhelyet úgy átalakítani, hogy az megfeleljen a (2) és a (3) bekezdésben előírtaknak.

(5) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell eltemetni.

3. § A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért az Üzemeltető díjat nem állapít meg.

4. § (1) A temető folyamatosan nyitva tart.

(2) A temetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. Tizenkét éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

5. § A temető-nyilvántartó könyvet az üzemeltető vezeti.

6. § Az üzemeltető díjmentesen biztosítja

a) a vízvételt,

b) a köztemetőben keletkező hulladék elhelyezését,

c) az illemhely használatát.

7. § (1) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet annak megkezdése előtt a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.

(2) A temetkezési vállalkozók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető üzemeltetőjével az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.

(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

(4) A temetőben vállalkozási tevékenységet végzők kötelesek gondoskodni a tevékenységük során keletkező hulladék elszállításáról.

8. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete 12. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 26. napjával.