Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017. (II.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 25

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Az Önkormányzat bevételei és kiadásai


1. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését 53.166.312,- Ft bevétellel és kiadással, ezen belül


bevételeit:       38 948 682 Ft             költségvetési bevétellel

                       14 217 630 Ft             finanszírozási bevétellel

                                     

 kiadásait:       52 583  613 Ft            költségvetési kiadással, ezen belül

                        12 568 500 Ft            személyi juttatással,

    2 277 200 Ft            munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

                       13 783 660  Ft            dologi kiadással

                          1 902 515 Ft             ellátottak pénzbeli juttatásaival

                        11 898 220 Ft             egyéb működési célú kiadásokkal,

                             695 000 Ft             beruházási kiadással

                          1 100 000 Ft             felújítási kiadással

                          8 358 518 Ft             egyéb felhalmozási célú kiadással

                             582 699 Ft             finanszírozási kiadással

állapítja meg. 


(2) A 2016. évi év pénzmaradvány összege 14.217.630,- Ft, a 2017. évre tervezett működési tartalék összege 10.751.059,- Ft.

                                                                      

2. §


Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


3. §


(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


4. §


(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(2) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


5. §


A 2017. évi tartalék összege 10.751.059,- Ft a rendelet 7. melléklete szerint.


6. §


(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.


(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.


(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást nem tervez.


7. §

           

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.


2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

           

8. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


9. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönt.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testütetet a következő költségvetési rendelem módosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.


10. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


11. §


Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.


12. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa. 


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.


(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


13.§


A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:


a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) magánszemélyektől vásárlás kifizetése

g) szociális juttatások, segélyek

h) állományba tartozók személyi kifizetései

i) állományba nem tartozók személyi kifizetései

j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai

k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai

l) társadalmi szervezetek támogatásai


Záró rendelkezések


14. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától alkalmazni kell.                                                               Zolnai Attila                                                                         dr. Balás Endre

             polgármester                                                                               jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2017. február 24.


                                                                                                         dr. Balás Endre

                                                                                                                 jegyzőMellékletek