Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Hatályos: 2017. 12. 21- 2019. 07. 03

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) Reklám-, illetve hirdetési felület közterületen, valamint közterületről látható magánterületen legfeljebb 2 darab a településrész jellegzetes építészeti arculatához illeszkedő formai kialakítással, színhasználattal létesíthető.


(2) Közterületi információs hirdető-berendezés, közművelődési célú hirdetőoszlop a település teljes közigazgatási területén csak egységes kivitelben készülhet.


(3)  Reklámot létesíteni, elhelyezni, fenntartani csak előzetes településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően lehet.


2. §


Közterületen információs hirdető-berendezést – függetlenül annak méretétől és szerkezetétől – a jogszabályi tilalmakra is figyelemmel úgy kell elhelyezni, hogy az ne akadályozza a közterület más részei és a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát, ne veszélyeztesse a közlekedés-biztonságot valamint ne sértse a szomszédok jogait és törvényes érdekeit.


3. §


(1) Az épület homlokzatán az ingatlant használó vállalkozások számára, rendeltetési egységenként vagy üzletenként legfeljebb 1 db, homlokzati síkra merőleges, a homlokzat nyílásrendjével és építészeti tagozataival összehangolt nagyságú és kialakítású, de legfeljebb 0,7 m2 felületű kétoldalas, legfeljebb 15 cm szélességű cégér helyezhető el.


(2) A reklámok, cégérek háttérvilágítással elláthatók, de a villódzó fénytechnika vagy futófénnyel üzemelő technológia nem alkalmazható.


4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
  Zolnai Attila                                                 dr. Balás Endre

   polgármester                                                     jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2017. december 20.


   dr. Balás Endre

                                                                                                     jegyző