Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 01- 2017. 06. 01

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését 50 566 781 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül


Bevételeit:      40 439 781 Ft költségvetési bevétellel

          10 127 000 Ft finanszírozási bevétellel,


Kiadásait:       50 566 781 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

                       10 040 367 Ft személyi juttatások,

                         2 307 520 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

                       12 433 061 Ft dologi kiadások,

                         2 654 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

                         7 807 840 Ft egyéb működési célú kiadás,

                         1 005 908 Ft beruházások,

                       13 422 487 Ft egyéb felhalmozási kiadások

                            895 098 Ft finanszírozási kiadások

állapítja meg.


(2) Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele 10 127 000 Ft, a 2016. évi tartalék összege 5 476 447 Ft.”    

                                               

2. §


A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § A 2016. évi tartalék összege 5 476 447 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.”


3. §


A Rendelet 1-7. melléklete helyébe jelen rendelet 1-7. melléklete lép.


4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                              Zolnai Attila                                                             dr. Balás Endre

                             polgármester                                                                   jegyző


Kihirdetve: 2017. május 31.

                                                                                                             dr. Balás Endre

                                                                                                                     jegyző

Mellékletek