Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 06. 01

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  


1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi beszámolóját

   48 287 378 Ft teljesített bevétellel,

   34 230 906 Ft teljesített kiadással

fogadja el.


2. §


(1) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) 33 467 539 Ft működési bevétel, ezen belül

    28 164 356 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

      2 913 653 Ft közhatalmi bevételek

      2 054 412 Ft működési bevételek

         335 118 Ft működési célú átvett pénzeszközzel


b)   4 110 140 Ft felhalmozási bevétel, ezen belül

         250 000 Ft felmalmozási bevétellel

      3 860 140 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételével


c) 10 709 699 Ft finanszírozási bevétel, ezen belül

         582 699 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés

    10 127 000 Ft maradvány igénybevétele


(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) 27 621 539 Ft működési kiadás, ezen belül

     10 037 112 Ft személyi juttatás

       2 243 016 Ft munkaadókat terhelő járulékok

     10 444 918 Ft dologi kiadás 

       2.654 500 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

       2.241 993 Ft egyéb működési célú kiadás   

                            

b)    5 714 269 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül

       1 003 527 Ft beruházási kiadás

        4 710 742 Ft egyéb felhalmozási kiadás


c) 895 098 Ft finanszírozási kiadás


3.§


A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.

  1. melléklet Önkormányzati kiadások

  2. melléklet Önkormányzati bevételek

  3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma

  4. melléklet Beruházások és felújítások

  5. melléklet Bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

  6. melléklet Szociális jellegű kiadások

  7. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása

  8. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei

  9. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

10. melléklet Pénzmaradvány kimutatás

11. melléklet Eredmény kimutatás

12. melléklet Mérleg


4. §


A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba.


                           Zolnai Attila                                                                          dr. Balás Endre

                           polgármester                                                                                jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2017. május 31.


           

                                                                                                                        dr. Balás Endre

                                                                                                                                 jegyző

               

Mellékletek