Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 01

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


A Rendelet hatálya kiterjed Egyházashetye Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)

a) településfejlesztési koncepciója (a továbbiakban: koncepció),

b) integrált településfejlesztési stratégiája (a továbbiakban: stratégia),

c) településrendezési eszközei,

d) településképi követelményei és azok megalapozását szolgáló településképi arculati kézikönyve (a továbbiakban: kézikönyv), valamint

e) településképi rendelete

(a továbbiakban a)-e) pont együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, egyeztetésére, elfogadására és módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályaira.


2. A partnerségi egyeztetésben résztvevők köre


2. §


A településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoknak a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek

a) Egyházashetye közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkeznek,

b) Egyházashetye közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek, vagy

c) egyébként a működési területük Egyházashetye közigazgatási területére terjed ki.


3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei


3. §


(1) A településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoknak a Korm. rendelet szerint történő előzetes tájékoztató és munkaközi tájékoztató szakaszában a partner írásban történő tájékoztatása hirdetmény útján történik.


(2) A partnerek szóbeli tájékoztatására lakossági fórum keretében kerül sor a 7. § szerint.


4. §


(1) A hirdetmény a Korm. rendelet szerinti kötelező esetekben az önkormányzat http://www.janoshaza.hu honlapján (a továbbiakban: honlap) és hirdetőtábláján kerül közzétételre.


(2) A hirdetmény az előzetes tájékoztató szakasz esetén tartalmazza:

a) a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakat,

b) a partner észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető.


(3) A hirdetmény munkaközi tájékoztató szakasz esetén tartalmazza:

a) a (4) bekezdésben foglaltak kivételével elkészült dokumentumot,

b) a partner észrevételeinek benyújtására nyitva álló határidőt és

c) a postai és elektronikus levélcímet, ahova a vélemény megküldhető.


4. A partner által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje


5. §


A partnerségi egyeztetés során partner írásban adatkezelési hozzájárulás megadásával postai úton, elektronikusan megküldve vagy a 7. § (5) bekezdése esetén személyesen leadva elsődlegesen az 1. melléklet szerinti Adatlapon (a továbbiakban: adatlap) teheti meg észrevételeit. Az adatlap és az adatkezelési nyilatkozat az önkormányzat hivatalos oldaláról letölthető, és a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatalban, az Önkormányzat székhelyén és a lakossági fórum helyszínén papír alapon is átvehető.


6. §


(1) A véleményezési határidő a hirdetmény honlapon történő megjelenése napjával kezdődik és az abban meghatározott határidőig tart.


(2) Partner postai úton és elektronikusan a véleményezési határidő végéig beérkezőleg nyilváníthat véleményt. A véleményezési határidő lejártát követően érkezett vélemény az eljárás során nem kerül figyelembevételre.


5. Lakossági fórum


7. §


(1) A lakossági fórum megtartására közmeghallgatás keretében kerül sor. A lakossági fórum helyét és időpontját a polgármester határozza meg, amelyről hirdetmény jelenik meg a 4. §-ban meghatározott módon.


(2) A lakossági fórum nyilvános, amelyen a részvétel feltétele a jelenléti ív aláírása. A jelenléti ív tartalmazza a lakossági fórum megtartásának helyét, időpontját és tárgyát, valamint a jelenlévő nevét, lakcímét. A jelenlévő a jelenléti ív aláírásával önmagára nézve kötelezőnek ismeri el és elfogadja a lakossági fórum levezetésére vonatkozó szabályokat.


(3) A lakossági fórumon szóban vagy írásban elsődlegesen az adatlap mezőinek kitöltésével lehet véleményt nyilvánítani. A szóban elhangzott vélemény akkor kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre, ha azt a felszólaló nevének és lakóhelyének egyidejű közlésével kifejezetten kéri. Az írásban megfogalmazott véleményt a lakossági fórumon annak berekesztéséig lehet a kijelölt helyen leadni.


(4) A lakossági fórumon elhangzottak lényege kerül a jegyzőkönyvben rögzítésre. A jegyzőkönyv melléklete a jelenléti ív és az írásban leadott vélemények.


8. §


(1) A polgármester a fórum vezetése során jogosult

a) szünetet elrendelni,

b) a vitát lezárni, valamint

c) a fórumot félbeszakítani, elnapolni vagy bezárni.


(2) A napirendi témához kapcsolódóan a megjelentek kézfeltartással jelezhetik hozzászólási szándékukat. A felszólalások sorrendjét a polgármester határozza meg.


(3) A kérdések és hozzászólások időtartama napirendi pontonként és egyénenként együttesen maximum 3 perc. A felszólalások időtartamát a jegyző méri.


(4) Az időkorlátozás alól a polgármester felmentést adhat.


(5) A magatartási szabályok betartatásáról és a rend fenntartásáról a polgármester gondoskodik. Ennek során joga van különösen:

a) a 3 perc időtartam túllépése esetén a felszólalótól a szót megvonni,

b) a közösségi viselkedés alapvető szabályait megsértő felszólalótól - különösen tiszteletlen, c) trágár kifejezések alkalmazása esetén - a figyelmeztetést követően a szót megvonni,

d) a tárgyhoz nem kapcsolódó felszólalás esetén a figyelmezetést követően a szót megvonni,

e) a rendbontó személyt rendre utasítani, valamint

f) a figyelmeztetés után a rendbontót a teremből kivezettetni.


6. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja


9. §


(1) A partnertől beérkezett javaslat, vélemény az eljárás ügyiratának részét képezi, amelynek dokumentálásról a Hivatal gondoskodik.


(2) A nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a) a véleményező, javaslattevő nevét, székhelyét vagy telephelyét, természetes személy esetén a megadott elérhetőségét,

b) a vélemény, javaslat rövid lényegét,

c) annak megjelölését, hogy a vélemény vagy a javaslat az előzetes vagy a munkaközi szakaszban érkezett,

d) a vélemény és javaslat érdemi, vagy nem érdemi minősítését, valamint

e) az érdemi vélemény és javaslat elfogadásának vagy elutasításának tényét.


(3) Valamennyi határidőben beérkező javaslatot és véleményt a Hivatal megvizsgál, és értékeli, hogy érdemi-e.


(4) Valamennyi érdemi véleményt a Hivatal továbbít a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat kidolgozó tervező (a továbbiakban: tervező) részére, aki valamennyit szakmai indokolásával ellátva küld vissza a Hivatal részére.


(5) A (3) bekezdésben meghatározott valamennyi érdemi véleményt és szakmai indokolását a polgármester a vonatkozó jogszabálynak megfelelően ismerteti a döntéshozóval.


(6) A partnerségi egyeztetés során a beérkezett valamennyi érdemi vélemény elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.


7. Nyilvánosságot biztosító rendelkezések


10. §


(1) Az elfogadott, módosított településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok nyilvánosságra hozataláról a Hivatal gondoskodik.


(2) Az elfogadott kézikönyv, településképi rendelet és ezek módosítása a Hivatalban nyomtatásban közzétételre kerül.


9. Záró rendelkezések


11. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                                  Zolnai Attila                                                                              dr. Balás Endre

                                polgármester                                                                                    jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2017. május 31.

                                                                                                                                   dr. Balás Endre

                                                                                                                                         jegyző
Mellékletek