Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Hatályos: 2017. 06. 01

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában, valamint az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


E rendelet alkalmazásában:


a) hivatali helyiség: 9544 Egyházashetye, Berzsenyi u. 45. szám alatti ingatlan (a polgármesteri hivatal épülete);

b) hivatali munkaidő: a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkaidő.


2. §


(1) A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése iránti kérelmet az anyakönyvvezetőnél kell előterjeszteni.


(2) A kérelem tartalmazza

a) a házasulók nevét,

b) a házasságkötés pontos időpontját,

c) a házasságkötés helyszínének címét, ennek hiányában helyrajzi számát,

d) a házasulók nyilatkozatát az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott feltételek fennállásáról,

d) a házasulók aláírását.


(3) Az anyakönyvvezető a kérelem alapján javaslatot tesz a jegyző részére a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére, vagy a kérelem elutasítására.


3. §


A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés díjmentes.


4. §


A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett 5.000,- forint díjazás illeti meg.


5. §


(1) A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a 10/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelet.


               

                           Zolnai Attila                                                                           dr. Balás Endre

                          polgármester                                                                                  jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2017. május 31.

                                                                                                                         dr. Balás Endre

                                                                                                                                jegyző


Mellékletek