Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


1. §


Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (III.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

 94.791.473 Ft  bevétellel és kiadással, ezen belül


Bevételeit:      80.735.001 Ft költségvetési bevétellel

          14.056.472 Ft finanszírozási bevétellel,

Kiadásait:       94.791.473 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

          15.190.646 Ft személyi juttatások,

            2.641.379 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

          14.618.518 Ft dologi kiadások,

            2.155.300 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

            7.862.086 Ft egyéb működési célú kiadás,

          40.443.585 Ft beruházások,

            2.554.434 Ft felújítási kiadások

               582.699 Ft finanszírozási kiadások            

állapítja meg.


(2) Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele 4.378.093 Ft, a 2017. évi tartalék összege 6.372.966 Ft.”  

                                                 

2. §


A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A 2017. évi tartalék összege 6.372.966 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.”


3. §


A Rendelet 1-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-10. melléklete lép.


4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.              Zolnai Attila                                                                                              dr. Balás Endre

             polgármester                                                                                                  jegyző

Kihirdetve: Egyházashetye, 2018. május 29.


                                                                                                                              dr. Balás Endre

                                                                                                                                     jegyző

Mellékletek