Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  


1. §


A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi beszámolóját

92.106.022 Ft teljesített bevétellel,

38.081.302 Ft teljesített kiadással    

fogadja el.


2. §


(1) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:


a) 34.980.315 Ft működési bevétel, ezen belül

                     

30.563.389 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

  2.897.023 Ft közhatalmi bevételek

  1.108.020 Ft működési bevételek

     411.883 Ft működési célú átvett pénzeszközök

         

b) 42.263.557 Ft felhalmozási bevétel, ezen belül


39.620.713 Ft felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

  2.642.844 Ft felhalmozási célú átvett pénzeszköz


c) 14.862.150 Ft finanszírozási bevétel


(2) Az Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:


a) 29.758.070 Ft működési kiadás, ezen belül


12.097.472 Ft személyi juttatás

  2.479.301 Ft munkaadókat terhelő járulékok

11.601.877 Ft dologi kiadás

  2.115.300 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

  1.464.120 Ft egyéb működési célú kiadás


b) 7.740.533 Ft felhalmozási célú kiadás, ezen belül


   493.220 Ft beruházási kiadás

   492.144 Ft felújítási kiadás

6.755.169 Ft egyéb felhalmozási célú kiadások


c) 582.699 Ft finanszírozási kiadás.


3. §


A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-11. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.

1. melléklet Önkormányzati bevételek

2. melléklet Önkormányzati kiadások

3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma

4. melléklet Beruházások és felújítások

5. melléklet Szociális jellegű kiadások

6. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása

7. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei

8. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

9. melléklet Pénzmaradvány kimutatás

10. melléklet Eredmény kimutatás

11. melléklet Mérleg


4. §


A rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba


                       Zolnai Attila                                                                                  dr. Balás Endre

                     polgármester                                                                                           jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2018. május 29.


           

                                                                                                                          dr. Balás Endre

                                                                                                                                  jegyző

               

Mellékletek