Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag-támogatás szabályairól

Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 09. 29

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdésének a) pontjában és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat részére a gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV.6.) Korm. határozat alapján nyújtott 1 512 000 forint összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználására.


(2) 12 000 forint összegű tüzelőanyag-támogatásra (a továbbiakban: támogatás) jogosult minden a település közigazgatási területén található lakott ingatlanonként az ingatlan rezsiköltségét viselő egy fő.


(3) A rezsiköltség viselésének igazolásához be kell mutatni az ingatlanhoz kapcsolódó vízdíjról vagy elektromos áramdíjról szóló számlát. A támogatás annak a személynek a nevére állapítható meg, akinek a nevére a bemutatott számla szól.


(4) A képviselő-testület a támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


(5) A támogatást 2018. június 15-ig kell megállapítani és 2018. június 30-ig házipénztárból kell kifizetni a jogosult részére.


2. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2018. szeptember 30. napján hatályát veszti.                               Zolnai Attila                                                  dr. Balás Endre

                              polgármester                                                         jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2018. május 29.


                                                                                                                dr. Balás Endre

                                                                                                                        jegyző