Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (XI.14.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 15- 2018. 11. 15

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 58. § (2) bekezdésében, 60. § (3) és (4) bekezdésében, 90. § (1) és (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében 132. § (4) bekezdésének a) és g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a  az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:


„(2) Rendkívüli települési támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem

  1. az (1) bekezdés a) pontjában foglalt esetben nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450%-át,
  2. az (1) bekezdés b-e) pontjában foglalt esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át.”


2. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

                    Zolnai Attila                                                                                         dr. Balás Endre

                  polgármester                                                                                               jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2018. november 14.


                                                                                                                                dr. Balás Endre

                                                                                                                                         jegyző