Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 21

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egyházashetye Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1. §


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését


                        120 042 360 Ft  bevétellel és kiadással, ezen belül


bevételeit:       64 709 735 Ft             költségvetési bevétellel

                         55 332 625 Ft             finanszírozási bevétellel,

                                     

 kiadásait:     119 144 967 Ft                       költségvetési kiadással, ezen belül

                         12 632 624 Ft             személyi juttatással,

              2 539 923 Ft             munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval,

                        19 627 650  Ft             dologi kiadással

                          3 423 306  Ft              ellátottak pénzbeli juttatásaival

                          9 995 068  Ft              egyéb működési célú kiadásokkal,

                         67 881 670 Ft              beruházási kiadással

                           1 500 000 Ft              felújítási kiadással

                           1 544 726 Ft              egyéb felhalmozási célú kiadással

                       

                             897 393 Ft              finanszírozási kiadással

                        állapítja meg.  


(2) A 2018. évi év pénzmaradvány összege  55 332 625 Ft, a 2019. évre tervezett tartalék összege 8 729 691 Ft.

                                                                              

2. §


(1) Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.


3. §


(1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


4. §


(1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(2) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


5. §


A 2019. évi tartalék összege 8 729 691  Ft a rendelet 7. melléklete szerint.


6. §


(1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


(2) Az Önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.


(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.


(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást a TOP-1.1.3-15-VS1-2016-00002.  Agrárlogisztikai Központ építését tervezi.


7. §

           

(1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

                             

(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.


8. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


9. §


(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításáról Képviselő-testület dönt.


(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testütetet a következő költségvetési rendelem módosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.


10. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legkésőbb december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


11. §


Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.


12. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa. 


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.


(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.


(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


13. §


A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:


a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) magánszemélyektől vásárlás kifizetése

g) szociális juttatások, segélyek

h) állományba tartozók személyi kifizetései

i) állományba nem tartozók személyi kifizetései

j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai

k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai

l) társadalmi szervezetek támogatásai


14. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.                                                                     Zolnai Attila                                                                         dr. Balás Endre

                      polgármester                                                                               jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2019. február 20.


                                                                                                                 dr. Balás Endre

                                                                                                                        jegyzőMellékletek