Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 23- 2019. 05. 23

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 


1. §


Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (III.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

 105 526 730 Ft  bevétellel és kiadással, ezen belül


Bevételeit:        51 502 010 Ft költségvetési bevétellel

            54 024 720 Ft finanszírozási bevétellel,

Kiadásait:        104 721 052 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

13 563 734 Ft személyi juttatások,

  2 958 313 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,

19 008 559 Ft dologi kiadások,

  4 041 020 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

  7 857 200 Ft egyéb működési célú kiadás,

42 730 854 Ft beruházások,

12 573 715 Ft felújítási kiadások

  1 987 657 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással


     805 678 Ft finanszírozási kiadások

állapítja meg.


(2) Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele 54 024 720 Ft, a 2018. évi tartalék összege 6 251 796 Ft.”                                                       

2. §


A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A 2018. évi tartalék összege 6 251 796 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.”


3. §


A Rendelet 1-8. melléklete helyébe jelen rendelet 1-8. melléklete lép.


 4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                         Zolnai Attila                                                                         dr.Balás Endre

                         polgármester                                                                                jegyző

Kihirdetve: Egyházashetye, 2019. május 22.


                                                                                                                    dr.Balás Endre

                                                                                                                            jegyző     

Mellékletek