Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2021. 11. 17

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

2021.11.17.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Egyházashetye Község Önkormányzata. Az Önkormányzat székhelye: Egyházashetye, Berzsenyi u. 45.

2. § A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza

a) a képviselő-testületi ülés összehívására,

b) a Képviselő-testület ülésére,

c) a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvére,

d) a közmeghallgatásra,

e) a Képviselő-testület bizottságára,

f) az önkormányzati rendeletre és határozatra,

g) a vagyonnyilatkozat kezelésére,

h) a képviselői kötelezettségszegés következményeire és

i) a helyi népszavazásra

vonatkozó szabályokat,

2. A képviselő-testületi ülés összehívása

3. § (1) A polgármester a Képviselő-testület ülését általában elektronikus levélben hívja össze. Sürgős esetekben az ülés összehívása telefonon is történhet.

(2) A meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket, amennyiben azok a meghívó kiküldésekor rendelkezésre állnak.

(3) Írásban kell megküldeni

a) a rendelet tervezetét és indokolását,

b) a költségvetést,

c) a zárszámadást és

d) az átfogó programtervek.

(4) A meghívót lehetőség szerint úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek legalább három nappal az ülés időpontja előtt kézhez kapják. Sürgős ügy tárgyalása esetén az ülés három napon belüli időpontra is összehívható.

(5) A képviselő-testületi ülés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot hirdetmény útján értesíteni kell az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

(6) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület ülését a korelnök hívja össze.

(7) A Képviselő-testület évente legalább hat ülést tart.

(8) A képviselő-testület üléseire meg kell hívni a településen székhellyel rendelkező azon egyesületek képviselőjét, amelyek működésükről tájékoztatták a polgármestert. A tájékoztatáshoz csatolni kell az egyesület alapszabályát. A tájékoztatásban meg kell jelölni

a) a civil szervezet azon képviselőjét, aki a szervezet képviseletére a testületi ülésen jogosult,

b) a civil szervezet elektronikus elérhetőségét, amelyre a meghívót kézbesíteni kell.

(9) Az ülésen a (8) bekezdés alapján meghívott egyesület képviselőjét az egyesület tevékenységi körébe tartozó napirendekkel kapcsolatban tanácskozási jog illeti meg.

(10) Az egyesületek és az önkormányzat szorosan együttműködik az önkormányzati rendezvények megtartásában és az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósításában. Az önkormányzat az egyesületek működését különösen helyiség biztosításával segíti a taggyűlések, egyesületi rendezvények megtartásához.

3. A Képviselő-testület ülése

4. § (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testületi ülést a korelnök vezeti.

(2) Az ülésvezető

a) megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét,

b) megnyitja az ülést,

c) előterjeszti a napirendi javaslatot,

d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,

e) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, rendelettervezeteket,

f) biztosítja a képviselők kérdezési és bejelentési jogának gyakorlását,

g) az ülést berekeszti.

(3) A Képviselő-testület a napirend tárgyalása előtt a polgármester előterjesztése alapján alakszerű határozat nélkül dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és a polgármester két ülés között végzett tevékenységről, a legfontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról.

5. § (1) Az ülés rendjének fenntartása az ülésvezető feladata. Az ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében az ülésvezető a következő intézkedéseket teheti, illetve köteles megtenni:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a hozzászólásra kapott időintervallumot túllépte, vagy akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása,

b) rendreutasítja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít,

c) figyelmezteti azt az ülésen, közmeghallgatáson jelenlévő választópolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja,

d) az ülés elhagyására kötelezheti azt a választópolgárt, aki a tanácskozás rendjét ismételten megzavarja.

(2) A ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

(3) Amennyiben a képviselő valamely ügyben elmulasztja személyes érintettségének bejelentését, és a személyes érintettséget bármely önkormányzati képviselő a döntés meghozatalától számított hat hónapon belül bejelenti, a képviselő-testület dönt az érintett önkormányzati képviselő kizárásáról. Amennyiben a képviselő-testület az önkormányzati képviselőt kizárja, az ügyben korábban meghozott határozatát hatályon kívül helyezi, és az ügyet újratárgyalja.

6. § (1) A Képviselő-testület ülésén a képviselőknek és a tanácskozási joggal megjelenteknek van hozzászólási joga.

(2) A Képviselő-testület ülésén az Egyházashetye székhellyel működő egyesületek képviselői az egyesület tevékenységi körébe tartozó napirendekkel kapcsolatban tanácskozási joggal vesznek részt.

(3) Az ülésen megjelent választópolgárok a napirendhez kapcsolódóan a polgármester engedélyével kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak.

(4) Közmeghallgatás alkalmával a választópolgárok kérdezési és hozzászólási joga nem korlátozható.

(5) A hozzászólásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.

(6) A jegyző legkésőbb a vita lezárását követően köteles jelezni a Képviselő-testületnek, ha a meghozni kívánt határozatot vagy a megalkotni kívánt rendeletet jogszabálysértőnek tartja. A jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

7. § (1) A Képviselő-testület tagjai nyílt szavazásnál szavazatukat kézfelemeléssel adják le.

(2) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a képviselők nevét, és a jelenlévő képviselők a nevük felolvasásakor „igen”-nel, nem”-mel szavaznak, vagy tartózkodnak.

8. § (1) A titkos szavazáshoz a Képviselő-testület tagjai közül a polgármester javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ.

(2) A titkos szavazás szavazólapon, a szavazatszámláló bizottság tagjainak jelenlétében történik, oly módon, hogy a bizottság tagjai a leadott szavazatokat nem láthatják.

(3) A titkos szavazás szavazólapján fel kell tüntetni a határozati javaslatot, továbbá az „igen” a „nem” és a „tartózkodom” feliratot. A szavazás a feliratok valamelyikének aláhúzásával történik. Érvénytelen az a szavazólap, amelyen egyik felirat sincs aláhúzva, vagy amelyiken kettő vagy annál több felirat van aláhúzva.

(4) A képviselő a szavazólapot urnában helyezi el.

(5) A szavazást követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazás eredményét, és tájékoztatja arról a polgármestert. A polgármester kihirdeti a szavazás eredményét.

(6) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

9. § (1) A napirendi pontok megtárgyalása után a képviselők bejelentést tehetnek, kérdést intézhetnek a polgármesterhez, a bizottság elnökéhez és a jegyzőhöz.

(2) A bejelentésre, kérdésre a választ lehetőleg a Képviselő-testület ülésén azonnal, ha ez nem lehetséges, nyolc napon belül írásban kell megadni.

(3) A képviselő köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni, képviselői minőségéhez, közéleti tevékenységéhez méltó magatartást tanúsítani.

(4) A képviselő távollétét - indokaival együtt - az ülés megkezdése előtt köteles bejelenteni a polgármesternek vagy a jegyzőnek.

4. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

10. § (1) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ülés meghívóját, az írásos előterjesztések egy példányát és a jelenléti ívet.

(2) A nyilvános ülésről szóló jegyzőkönyvet ügyfélfogadási időben a jegyzőnél bárki megtekintheti.

(3) A zárt ülés jegyzőkönyvét és mellékleteit a nyílt ülés jegyzőkönyvétől elkülönítetten kell tárolni és megőrizni.

5. Közmeghallgatás

11. § (1) A közmeghallgatást a polgármester készíti elő és hívja össze.

(2) A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról és napirendjeiről az Önkormányzat hirdetőtáblájára a közmeghallgatás időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kifüggesztett írásos hirdetmény útján kell értesíteni a lakosságot.

6. Falugyűlés

12. § (1) Falugyűlést kell tartani a település életére, fejlődésére jelentős hatással bíró döntésekkel kapcsolatban, amennyiben falugyűlés tartását

a) önkormányzati képviselő,

b) a településen székhellyel rendelkező civil szervezet,

c) legalább 20 fő, a településen állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgár

kezdeményezi.

(2) A falugyűlés tartására irányuló kezdeményezést a polgármesternek kell benyújtani, aki a falugyűlést a kezdeményezés átvételétől számított nyolc napon belül köteles összehívni oly módon, hogy a meghívót a falugyűlés időpontja előtt legalább nyolc, de legfeljebb tizenöt nappal ki kell függeszteni az önkormányzat hirdetőtáblájára.

(3) A falugyűlést a polgármester vezeti.

(4) A falugyűlésen szót kell adni a településen állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárnak, továbbá a településen székhellyel rendelkező civil szervezet képviselőjének.

7. A Képviselő-testület bizottsága

13. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottsága az Ügyrendi Bizottság, melynek létszáma három fő.

(2) Az Ügyrendi Bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait, kivizsgálja a polgármester és képviselők ellen kezdeményezett összeférhetetlenséggel, méltatlansággal kapcsolatos bejelentéseket.

14. § (1) A Bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze.

(2) A Bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert és a jegyzőt,

(3) A Bizottság tagja a jegyzőtől a Bizottság feladatkörébe tartozó ügyben információt és tájékoztatást kérhet.

8. A polgármester, az alpolgármester és a jegyző

15. § (1) A Képviselő-testület a polgármester munkájának segítése érdekében két alpolgármestert választ.

(2) A polgármester és az alpolgármesterek a tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el.

(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége illetve egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a pénzügyi csoportvezető látja el.

9. A közös önkormányzati hivatal

16. § A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése: Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal.

10. A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

17. § (1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköreit

a) pályázat benyújtása közfoglalkoztatási támogatás igénylésére, közfoglalkoztatási szerződés megkötése, közfoglalkoztatottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása,

b) a szabad pénzeszközök terhére értékpapír vásárlása, eladása,

c) közterület használat engedélyezése,

d)1 az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről való gondoskodás továbbá a szülési,

e)2 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési támogatás megállapítása,

f)3 a halálesetre tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása,

g)4 a települési támogatásnak nem minősülő pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása,

h)5 vélemény adás a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez,

i)6 településképi bejelentési eljárás lefolytatása az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében,

j)7 településképi véleményezési eljárás és településképi bejelentési eljárás lefolytatása, településképi kötelezés kiadása és bírság kiszabása, a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtásának foganatosítása.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert két ülés között rövid határidővel megjelenő pályázat benyújtására, amennyiben a pályázat megvalósításához szükséges önerő a költségvetésben rendelkezésre áll. A polgármester által benyújtott pályázat alapján kötött támogatási szerződés érvényességéhez a Képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

11. Az Önkormányzat kormányzati funkciói

18. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

12. Az önkormányzati rendelet és határozat

19. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti

a) a képviselő,

b) a bizottság,

c) a polgármester vagy

d) a jegyző.

(2) A képviselő a Képviselő-testület ülésén az önkormányzati rendelet tárgyának, a szabályozás céljának megjelölésével illetőleg a szabályozás lényegi tartalmi elemeinek ismertetésével kezdeményezheti rendelet megalkotását. A kezdeményezés törvényességével kapcsolatban a jegyző lehetőség szerint a Képviselő-testület ülésén állást foglal. A kezdeményezés alapján a jegyző a rendelettervezetet a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre előkészíti, vagy amennyiben azt állapítja meg, hogy a rendelet megalkotása Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütközik, e tényről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzati rendeletek előkészítése a jegyző feladata.

(4) A Képviselő-testület a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítéséhez elveket, szempontokat állapíthat meg. A rendelettervezetet a polgármester az érdemi vita előtt hirdetőtáblán közszemlére teheti.

(5) Az önkormányzati rendeleteket az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni.

(6) A rendeletekről a jegyző minden évben 1-gyel kezdődő sorszámozással nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a rendelet számát és címét.

20. § (1) A határozatokat évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni, fel kell tüntetni az évszámot. Az évszámot követően zárójelben az ülés hónapját (római számmal) és napját (arab számmal) kell feltüntetni

(2) A határozat első részében tartalmazza a Képviselő-testület döntését, második részében végrehajtás felelősét, valamint a végrehajtás határidejét. Nem kell külön határidőt megjelölni azon határozatok esetében, amelyeknél a Képviselő-testület valamilyen tény, esemény tudomásul vételéről döntött, és további intézkedést nem igényel.

(3) A határozatokról nyilvántartást kell vezetni, melyet minden évben 1-től kezdődő sorszámozással kell ellátni.

(4) A képviselő a képviselő-testület ülésén kezdeményezheti határozat elfogadását. A kezdeményezés ismertetni kell a határozat meghozatalának indokát, célját és a határozati javaslat pontos szövegét. A határozati javaslat törvényességéről a jegyző véleményt nyilvánít. A határozati javaslat szavazásra bocsátásáról az ülésvezető dönt.

13. A vagyonnyilatkozatok kezelése

21. § (1) A vagyonnyilatkozatokat egy példányban, személyenként külön-külön kell benyújtani zárt borítékban az Ügyrendi Bizottság elnöke részére. A Bizottság elnöke a leadott vagyonnyilatkozatokról nyilvántartást vezet. A vagyonnyilatkozat őrzésének technikai feltételeit a jegyző biztosítja.

(2) A polgármester illetve a képviselők vagyonnyilatkozata ügyfélfogadási időben a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében tekinthető meg.

(3) A betekintési szándékot írásban a polgármesterhez kell bejelenteni, aki ezt haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül továbbítja az Ügyrendi Bizottság elnökéhez. A Bizottság elnöke a betekintőt három munkanapon belül írásban értesíti a vagyonnyilatkozat megtekintésének időpontjáról. Az értesítést úgy kell kézbesíteni, hogy azt a betekintő a betekintés időpontja előtt legalább nyolc nappal megkapja.

(4) A vagyonnyilatkozat megtekintése során a betekintőn kívül az Ügyrendi Bizottság legalább két képviselő tagjának is jelen kell lennie.

14. A képviselői kötelezettségszegés következményei

22. § (1) Ha a képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegi a Képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját legfeljebb 25 %-al, legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(2) Kötelezettségszegésnek minősül különösen a kétszeri igazolatlan távollét a képviselő-testületi, bizottsági ülésről, a testületi megbízás nem teljesítése, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő fogalmazás, figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás.

(3) A képviselő-testület a tiszteletdíj-csökkentés mértékének és időtartamának megállapításakor mérlegeli a kötelezettségszegés súlyát, következményeit és ismétlődő jellegét.

15. Helyi népszavazás

23. § Helyi népszavazást legalább 50 választópolgár kezdeményezhet.

16. Záró rendelkezések

24. § (1) A rendelet a kihirdetés napján 18 óra 30 perckor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

A

B

1

11130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

13320

Köztemető fenntartás és működtetés

3

13330

Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés

4

13350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5

32020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység

6

41231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7

41232

Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

8

41233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9

41237

Közfoglalkoztatás mintaprogram

10

42180

Állat-egészségügy

11

45120

Út, autópálya építése

12

45160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13

52020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

14

52030

Szennyvíz iszap kezelése, ártalmatlanítása

15

52080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

16

61020

Lakóépület építése

16/A

62020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

17

63020

Víztermelés, kezelés, ellátás

18

63080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

19

64010

Közvilágítás

20

66010

Zöldterület kezelés

21

66020

Város és községgazdálkodás

22

72111

Háziorvosi alapellátás

23

74032

Ifjúság egészségügyi gondozás

24

76062

Település egészségügyi feladatok

25

81030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

26

81045

Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása

27

82042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

28

82043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

29

82044

Könyvtári szolgáltatások

30

82061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

31

82063

Múzeumi kiállítási tevékenység

32

82064

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

33

82091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

34

82092

Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása

35

86090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

36

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

37

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

38

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

39

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

40

107052

Házi segítségnyújtás

41

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

1

A 17. § (1) bekezdés d) pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 17. § (1) bekezdés e) pontját az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 17. § (1) bekezdés f) pontját az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

4

A 17. § (1) bekezdés g) pontját az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 17. § (1) bekezdés h) pontját az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 17. § (1) bekezdés i) pontját az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.

7

A 17. § (1) bekezdés j) pontját az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.