Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 11. 22

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

2023.03.03.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Egyházashetye Község Önkormányzata. Az Önkormányzat székhelye: Egyházashetye, Berzsenyi u. 45.

2. § A szervezeti és működési szabályzat tartalmazza

a) a képviselő-testületi ülés összehívására,

b) a Képviselő-testület ülésére,

c) a Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyvére,

d) a közmeghallgatásra,

e) a Képviselő-testület bizottságára,

f) az önkormányzati rendeletre és határozatra,

g) a vagyonnyilatkozat kezelésére,

h) a képviselői kötelezettségszegés következményeire és

i) a helyi népszavazásra

vonatkozó szabályokat,

2. A képviselő-testületi ülés összehívása

3. § (1) A polgármester a Képviselő-testület ülését általában elektronikus levélben hívja össze. Sürgős esetekben az ülés összehívása telefonon is történhet.

(2) A meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket, amennyiben azok a meghívó kiküldésekor rendelkezésre állnak.

(3) Írásban kell megküldeni

a) a rendelet tervezetét és indokolását,

b) a költségvetést,

c) a zárszámadást és

d) az átfogó programtervek.

(4) A meghívót lehetőség szerint úgy kell kiküldeni, hogy azt az érintettek legalább három nappal az ülés időpontja előtt kézhez kapják. Sürgős ügy tárgyalása esetén az ülés három napon belüli időpontra is összehívható.

(5) A képviselő-testületi ülés időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot hirdetmény útján értesíteni kell az Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel.

(6) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a Képviselő-testület ülését a korelnök hívja össze.

(7) A Képviselő-testület évente legalább hat ülést tart.

(8) A képviselő-testület üléseire meg kell hívni a településen székhellyel rendelkező azon egyesületek képviselőjét, amelyek működésükről tájékoztatták a polgármestert. A tájékoztatáshoz csatolni kell az egyesület alapszabályát. A tájékoztatásban meg kell jelölni

a) a civil szervezet azon képviselőjét, aki a szervezet képviseletére a testületi ülésen jogosult,

b) a civil szervezet elektronikus elérhetőségét, amelyre a meghívót kézbesíteni kell.

(9) Az ülésen a (8) bekezdés alapján meghívott egyesület képviselőjét az egyesület tevékenységi körébe tartozó napirendekkel kapcsolatban tanácskozási jog illeti meg.

(10) Az egyesületek és az önkormányzat szorosan együttműködik az önkormányzati rendezvények megtartásában és az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósításában. Az önkormányzat az egyesületek működését különösen helyiség biztosításával segíti a taggyűlések, egyesületi rendezvények megtartásához.

3. A Képviselő-testület ülése

4. § (1) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg a polgármester és az alpolgármester egyidejű tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testületi ülést a korelnök vezeti.

(2) Az ülésvezető

a) megállapítja a Képviselő-testület határozatképességét,

b) megnyitja az ülést,

c) előterjeszti a napirendi javaslatot,

d) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát,

e) napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, rendelettervezeteket,

f) biztosítja a képviselők kérdezési és bejelentési jogának gyakorlását,

g) az ülést berekeszti.

(3) A Képviselő-testület a napirend tárgyalása előtt a polgármester előterjesztése alapján alakszerű határozat nélkül dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló és a polgármester két ülés között végzett tevékenységről, a legfontosabb eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról.

5. § (1) Az ülés rendjének fenntartása az ülésvezető feladata. Az ülés rendjének és méltóságának fenntartása érdekében az ülésvezető a következő intézkedéseket teheti, illetve köteles megtenni:

a) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a hozzászólásra kapott időintervallumot túllépte, vagy akinek a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő a fogalmazása,

b) rendreutasítja azt, aki az üléshez méltatlan magatartást tanúsít,

c) figyelmezteti azt az ülésen, közmeghallgatáson jelenlévő választópolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja,

d) az ülés elhagyására kötelezheti azt a választópolgárt, aki a tanácskozás rendjét ismételten megzavarja.

(2) A ülésvezetőnek a rendfenntartás érdekében tett intézkedései ellen felszólalni, azokat visszautasítani nem lehet.

(3) Amennyiben a képviselő valamely ügyben elmulasztja személyes érintettségének bejelentését, és a személyes érintettséget bármely önkormányzati képviselő a döntés meghozatalától számított hat hónapon belül bejelenti, a képviselő-testület dönt az érintett önkormányzati képviselő kizárásáról. Amennyiben a képviselő-testület az önkormányzati képviselőt kizárja, az ügyben korábban meghozott határozatát hatályon kívül helyezi, és az ügyet újratárgyalja.

6. § (1) A Képviselő-testület ülésén a képviselőknek és a tanácskozási joggal megjelenteknek van hozzászólási joga.

(2) A Képviselő-testület ülésén az Egyházashetye székhellyel működő egyesületek képviselői az egyesület tevékenységi körébe tartozó napirendekkel kapcsolatban tanácskozási joggal vesznek részt.

(3) Az ülésen megjelent választópolgárok a napirendhez kapcsolódóan a polgármester engedélyével kérdést tehetnek fel és hozzászólhatnak.

(4) Közmeghallgatás alkalmával a választópolgárok kérdezési és hozzászólási joga nem korlátozható.

(5) A hozzászólásokra a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor.

(6) A jegyző legkésőbb a vita lezárását követően köteles jelezni a Képviselő-testületnek, ha a meghozni kívánt határozatot vagy a megalkotni kívánt rendeletet jogszabálysértőnek tartja. A jegyzőnek szót kell adni, ha a javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni.

7. § (1) A Képviselő-testület tagjai nyílt szavazásnál szavazatukat kézfelemeléssel adják le.

(2) A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a képviselők nevét, és a jelenlévő képviselők a nevük felolvasásakor „igen”-nel, nem”-mel szavaznak, vagy tartózkodnak.

8. § (1) A titkos szavazáshoz a Képviselő-testület tagjai közül a polgármester javaslatára szavazatszámláló bizottságot választ.

(2) A titkos szavazás szavazólapon, a szavazatszámláló bizottság tagjainak jelenlétében történik, oly módon, hogy a bizottság tagjai a leadott szavazatokat nem láthatják.

(3) A titkos szavazás szavazólapján fel kell tüntetni a határozati javaslatot, továbbá az „igen” a „nem” és a „tartózkodom” feliratot. A szavazás a feliratok valamelyikének aláhúzásával történik. Érvénytelen az a szavazólap, amelyen egyik felirat sincs aláhúzva, vagy amelyiken kettő vagy annál több felirat van aláhúzva.

(4) A képviselő a szavazólapot urnában helyezi el.

(5) A szavazást követően a szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazás eredményét, és tájékoztatja arról a polgármestert. A polgármester kihirdeti a szavazás eredményét.

(6) A titkos szavazásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

9. § (1) A napirendi pontok megtárgyalása után a képviselők bejelentést tehetnek, kérdést intézhetnek a polgármesterhez, a bizottság elnökéhez és a jegyzőhöz.

(2) A bejelentésre, kérdésre a választ lehetőleg a Képviselő-testület ülésén azonnal, ha ez nem lehetséges, nyolc napon belül írásban kell megadni.

(3) A képviselő köteles az ülésen tudomására jutott állami és szolgálati titkot megőrizni, képviselői minőségéhez, közéleti tevékenységéhez méltó magatartást tanúsítani.

(4) A képviselő távollétét - indokaival együtt - az ülés megkezdése előtt köteles bejelenteni a polgármesternek vagy a jegyzőnek.

4. A Képviselő-testület ülésének jegyzőkönyve

10. § (1) A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az ülés meghívóját, az írásos előterjesztések egy példányát és a jelenléti ívet.

(2) A nyilvános ülésről szóló jegyzőkönyvet ügyfélfogadási időben a jegyzőnél bárki megtekintheti.

(3) A zárt ülés jegyzőkönyvét és mellékleteit a nyílt ülés jegyzőkönyvétől elkülönítetten kell tárolni és megőrizni.

5. Közmeghallgatás

11. § (1) A közmeghallgatást a polgármester készíti elő és hívja össze.

(2) A közmeghallgatás helyéről, időpontjáról és napirendjeiről az Önkormányzat hirdetőtáblájára a közmeghallgatás időpontját megelőzően legalább nyolc nappal kifüggesztett írásos hirdetmény útján kell értesíteni a lakosságot.

6. Falugyűlés

12. § (1) Falugyűlést kell tartani a település életére, fejlődésére jelentős hatással bíró döntésekkel kapcsolatban, amennyiben falugyűlés tartását

a) önkormányzati képviselő,

b) a településen székhellyel rendelkező civil szervezet,

c) legalább 20 fő, a településen állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgár

kezdeményezi.

(2) A falugyűlés tartására irányuló kezdeményezést a polgármesternek kell benyújtani, aki a falugyűlést a kezdeményezés átvételétől számított nyolc napon belül köteles összehívni oly módon, hogy a meghívót a falugyűlés időpontja előtt legalább nyolc, de legfeljebb tizenöt nappal ki kell függeszteni az önkormányzat hirdetőtáblájára.

(3) A falugyűlést a polgármester vezeti.

(4) A falugyűlésen szót kell adni a településen állandó lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárnak, továbbá a településen székhellyel rendelkező civil szervezet képviselőjének.

7. A Képviselő-testület bizottsága

13. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottsága az Ügyrendi Bizottság, melynek létszáma három fő.

(2) Az Ügyrendi Bizottság nyilvántartja és ellenőrzi a polgármester, a képviselők valamint hozzátartozóik vagyonnyilatkozatait, kivizsgálja a polgármester és képviselők ellen kezdeményezett összeférhetetlenséggel, méltatlansággal kapcsolatos bejelentéseket.

14. § (1) A Bizottság ülését az elnök, akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze.

(2) A Bizottság ülésére meg kell hívni a polgármestert és a jegyzőt,

(3) A Bizottság tagja a jegyzőtől a Bizottság feladatkörébe tartozó ügyben információt és tájékoztatást kérhet.

8. A polgármester, az alpolgármester és a jegyző

15. § (1) A Képviselő-testület a polgármester munkájának segítése érdekében két alpolgármestert választ.

(2) A polgármester és az alpolgármesterek a tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el.

(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége illetve egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén a jegyzői feladatokat a pénzügyi csoportvezető látja el.

9. A közös önkormányzati hivatal

16. § A közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése: Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal.

10. A Képviselő-testület átruházott hatáskörei

17. §1 (1) A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköreit

a) pályázat, támogatás iránti kérelem benyújtása,

b) munkaszerződés, közfoglalkoztatási szerződés megkötése,

c) közterület-használat engedélyezése, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti a közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés jóváhagyása,

d) tulajdonosi hozzájárulás, közútkezelői hozzájárulás kibocsátása,

e) lakások, helyiségek bérbeadása, helyiséghasználat engedélyezése, lakbérbeszámítás, helyiséghasználati díj beszámításának engedélyezése,

f) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről való gondoskodás,

g) települési támogatás és települési támogatásnak nem minősülő pénzbeli és természetbeni támogatás megállapítása, melyet a képviselő-testület a szociális igazgatásról szóló rendeletében a polgármesterre ruházott,

h) a falugondnoki szolgáltatás és a falubusz igénybevételének engedélyezése,

i) vélemény adás a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez,

j) településképi bejelentési eljárás lefolytatása az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenység, reklámelhelyezés és rendeltetésmódosítás tekintetében,

k) településképi véleményezési eljárás és településképi bejelentési eljárás lefolytatása, településképi kötelezés kiadása és bírság kiszabása, a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtásának foganatosítása,

l) az 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó értékű követelésekről való lemondás,

m) önkormányzati igény érvényesítésével kapcsolatos fizetési meghagyás kibocsátásának kezdeményezése, kereset előterjesztése, peren kívüli megállapodás elfogadása, végrehajtási eljárással kapcsolatos indítvány előterjesztése,

n) a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás,

o) a tartalék terhére a kiemelt kiadási előirányzatok megemelése,

p) a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítása a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(2) A Képviselő-testület a jegyzőre ruházza az alábbi hatásköreit

a) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási bírság kiszabásának,

b) a közösségi együttélés alapvető szabályainak megfelelő tevékenység elvégzésére kötelezés.

(3) A Képviselő-testület a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás társulási tanácsára ruházza az alábbi hatásköreit

a) a Népjóléti Szolgálat (jelen bekezdésben a továbbiakban: Intézmény) feletti fenntartói jogok gyakorlása,

b) az Intézmény költségvetésének jóváhagyása, a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása,

c) az Intézmény ellenőrzése,

d) az intézményvezető kinevezése, megbízása, vezetői megbízásának visszavonása,

e) az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának, házirendjének jóváhagyása.

11. Az Önkormányzat kormányzati funkciói

18. § Az Önkormányzat kormányzati funkcióit a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

12. Az önkormányzati rendelet és határozat

19. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti

a) a képviselő,

b) a bizottság,

c) a polgármester vagy

d) a jegyző.

(2) A képviselő a Képviselő-testület ülésén az önkormányzati rendelet tárgyának, a szabályozás céljának megjelölésével illetőleg a szabályozás lényegi tartalmi elemeinek ismertetésével kezdeményezheti rendelet megalkotását. A kezdeményezés törvényességével kapcsolatban a jegyző lehetőség szerint a Képviselő-testület ülésén állást foglal. A kezdeményezés alapján a jegyző a rendelettervezetet a soron következő rendes képviselő-testületi ülésre előkészíti, vagy amennyiben azt állapítja meg, hogy a rendelet megalkotása Alaptörvénybe vagy más jogszabályba ütközik, e tényről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(3) Az önkormányzati rendeletek előkészítése a jegyző feladata.

(4) A Képviselő-testület a lakosság szélesebb körét érintő rendelet előkészítéséhez elveket, szempontokat állapíthat meg. A rendelettervezetet a polgármester az érdemi vita előtt hirdetőtáblán közszemlére teheti.

(5) Az önkormányzati rendeleteket az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kell kihirdetni.

(6) A rendeletekről a jegyző minden évben 1-gyel kezdődő sorszámozással nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a rendelet számát és címét.

20. § (1) A határozatokat évenként 1-től kezdődően folyamatos sorszámmal kell ellátni, fel kell tüntetni az évszámot. Az évszámot követően zárójelben az ülés hónapját (római számmal) és napját (arab számmal) kell feltüntetni

(2) A határozat első részében tartalmazza a Képviselő-testület döntését, második részében végrehajtás felelősét, valamint a végrehajtás határidejét. Nem kell külön határidőt megjelölni azon határozatok esetében, amelyeknél a Képviselő-testület valamilyen tény, esemény tudomásul vételéről döntött, és további intézkedést nem igényel.

(3) A határozatokról nyilvántartást kell vezetni, melyet minden évben 1-től kezdődő sorszámozással kell ellátni.

(4) A képviselő a képviselő-testület ülésén kezdeményezheti határozat elfogadását. A kezdeményezés ismertetni kell a határozat meghozatalának indokát, célját és a határozati javaslat pontos szövegét. A határozati javaslat törvényességéről a jegyző véleményt nyilvánít. A határozati javaslat szavazásra bocsátásáról az ülésvezető dönt.

13. A vagyonnyilatkozatok kezelése

21. § (1) A vagyonnyilatkozatokat egy példányban, személyenként külön-külön kell benyújtani zárt borítékban az Ügyrendi Bizottság elnöke részére. A Bizottság elnöke a leadott vagyonnyilatkozatokról nyilvántartást vezet. A vagyonnyilatkozat őrzésének technikai feltételeit a jegyző biztosítja.

(2) A polgármester illetve a képviselők vagyonnyilatkozata ügyfélfogadási időben a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében tekinthető meg.

(3) A betekintési szándékot írásban a polgármesterhez kell bejelenteni, aki ezt haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül továbbítja az Ügyrendi Bizottság elnökéhez. A Bizottság elnöke a betekintőt három munkanapon belül írásban értesíti a vagyonnyilatkozat megtekintésének időpontjáról. Az értesítést úgy kell kézbesíteni, hogy azt a betekintő a betekintés időpontja előtt legalább nyolc nappal megkapja.

(4) A vagyonnyilatkozat megtekintése során a betekintőn kívül az Ügyrendi Bizottság legalább két képviselő tagjának is jelen kell lennie.

14. A képviselői kötelezettségszegés következményei

22. § (1) Ha a képviselő a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegi a Képviselő-testület a képviselő tiszteletdíját legfeljebb 25 %-al, legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(2) Kötelezettségszegésnek minősül különösen a kétszeri igazolatlan távollét a képviselő-testületi, bizottsági ülésről, a testületi megbízás nem teljesítése, a személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztása, a tanácskozáshoz nem illő, másokat sértő fogalmazás, figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás.

(3) A képviselő-testület a tiszteletdíj-csökkentés mértékének és időtartamának megállapításakor mérlegeli a kötelezettségszegés súlyát, következményeit és ismétlődő jellegét.

15. Helyi népszavazás

23. § Helyi népszavazást legalább 50 választópolgár kezdeményezhet.

16. Záró rendelkezések

24. § (1) A rendelet a kihirdetés napján 18 óra 30 perckor lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (X.21.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

Az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

A

B

1 2

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2 3

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

3 4

013330

Pályázat és támogatáskezelés, ellenőrzés

4 5

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5 6

032020

Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység

6 7

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

7 8

041232

Start munkaprogram - Téli közfoglalkoztatás

8 9

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9 10

041237

Közfoglalkoztatás mintaprogram

10 11

042180

Állat-egészségügy

11 12

045120

Út, autópálya építése

12 13

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

13 14

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

14 15

052030

Szennyvíz iszap kezelése, ártalmatlanítása

15 16

052080

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

16 17

061020

Lakóépület építése

16/A 18

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

17 19

063020

Víztermelés, kezelés, ellátás

18 20

063080

Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

19 21

064010

Közvilágítás

20 22

066010

Zöldterület kezelés

21 23

066020

Város és községgazdálkodás

22 24

072111

Háziorvosi alapellátás

23 25

074032

Ifjúság egészségügyi gondozás

24 26

076062

Település egészségügyi feladatok

25 27

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

26 28

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport) tevékenység és támogatása

27 29

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

28 30

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

29 31

082044

Könyvtári szolgáltatások

30 32

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

31 33

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

32 34

082064

Múzeumi, közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

33 35

082091

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

34 36

082092

Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása

34a 37

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

35 38

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

36

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

37

106010

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

38

106020

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

39

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

40

107052

Házi segítségnyújtás

41

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat

1

A 17. § az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 1. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 3. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 4. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 5. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 6. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 7. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 8. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

10

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 9. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 10. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 11. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 12. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 13. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 14. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

16

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 15. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 16. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 16/A. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 17. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

20

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 18. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

21

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 19. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

22

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 20. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

23

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 21. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

24

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 22. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

25

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 23. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

26

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 24. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

27

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 25. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

28

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 26. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

29

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 27. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

30

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 28. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

31

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 29. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

32

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 30. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

33

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 31. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

34

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 32. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

35

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 33. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

36

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 34. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

37

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 34a. sorát az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

38

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 35. sora az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.