Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 11. 23- 2019. 11. 22

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:


[(1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza]

„c) a rendelet 6. § (1) bekezdésének b-e) pontjában szabályozott települési támogatás megállapítására vonatkozó, továbbá”


2. §


A Rendelet 1. Alcíme a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„Települési támogatásra az a személy jogosult, aki életvitelszerűen Egyházashetyén él.”


3. §


A Rendelet III. Fejezete a következő 7. Alcímmel és 9/I. §-sal egészül ki:

„7. Alcím Étkeztetés

9/I. § (1) Étkeztetés keretében az önkormányzat napi egyszeri meleg étkezést biztosít azon szociálisan rászoruló személyek részére, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére nem képesek biztosítani.

(2)  Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászoruló az a személy, aki

a) a  reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,

b) mozgásában korlátozott,

c) krónikus vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról nem képes gondoskodni,

d) fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesül,

e) pszichiátriai beteg vagy szenvedélybeteg és fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes,

f) akinek az étkeztetésére a családsegítő javaslatot tesz,

g) aki az önkormányzattól szociális helyzetére való tekintettel ellátásban, vagy juttatásban részesül, vagy jövedelemmel nem rendelkezik,

h) bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik és éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára  szolgáló helyiségben tölti.”


4. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


         

                          Zolnai Attila                                                                                         dr. Balás Endre

                         polgármester                                                                                                jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2019. november 22.

                                                                                                                                    dr. Balás Endre

                                                                                                                                           jegyző