Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Egyházashetye Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [1] (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését 122.689.106 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

 • a) Bevételeit:
  • aa) 110.971.769 Ft Költségvetési bevétellel és
  • ab) 11.717.337 Ft Finanszírozási bevétellel,
 • b) Kiadásait:
  • ba) 970.220 Ft Finanszírozási kiadással,
  • bb) 121.718.886 Ft Költségvetési kiadással, ezen belül
  • bc) 15.454.235 Ft Személyi juttatások
  • bd) 2.455.955 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
  • be) 21.211.344 Ft Dologi kiadások
  • bf) 3.633.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
  • bg) 40.509.178 Ft Egyéb működési célú kiadások
  • bh) 21.050.030 Ft Beruházások
  • bi) 13.164.740 Ft Felújítások
  • bj) 4.240.404 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások

  állapítja meg.

(2) Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele 11.717.337 Ft, a 2020. évi tartalék összege 38.781.773 Ft.

2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatokat forrásonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § [2] A 2020. évi tartalék összege 38.781.773 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.

6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek a költségvetési évet követő három évben.

(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

7. § Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

13. § A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

 • a) elszámolásra kiadott előlegek
 • b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
 • c) szolgáltatások ellenértéke
 • d) kiküldetési kiadások
 • e) reprezentációs kiadások
 • f) magánszemélytől vásárlás kifizetése
 • g) szociális juttatások, segélyek
 • h) állományba tartozók személyi kifizetései
 • i) állományba nem tartozók személyi kifizetései
 • j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai
 • k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai
 • l) társadalmi szervezetek támogatása.

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1 Személyi juttatások

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3 Dologi kiadások

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5 Egyéb működési célú kiadások

K6 Beruházási kiadások

K7 Felújítások

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8 Költségvetési kiadások

K9 Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3 Közhatalmi bevételek

B4 Működési bevételek

B5 Felhalmozási bevételek

B6 Működési célú átvett pénzeszközök

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)

2. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

eredeti ei.

módosított ei.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 015 157

14 011 734

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 440 360

8 945 479

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 000 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 255 517

24 957 213

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 989 875

16 522 732

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

41 245 392

41 479 945

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

3 341

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

Jövedelemadók

B31

0

3 341

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

3 644 191

Fogyasztási adók

B352

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

Gépjárműadók

B354

800 000

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 600 000

3 644 191

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

575 657

Közhatalmi bevételek

B3

2 600 000

4 223 189

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

940 000

545 750

Tulajdonosi bevételek

B404

231 000

785 794

Ellátási díjak

B405

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

Kamatbevételek

B408

0

15

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

Egyéb különbféle működési bevételek

B411

0

312 438

Működési bevételek

B4

1 171 000

1 643 997

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 840 044

330 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 840 044

330 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

46 856 436

47 677 131

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

10 392 039

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19 310 357

52 866 599

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

19 310 357

63 258 638

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele

B74

0

0

Házt. Felh.c. átvett p.e. bevételei

B75

1 043 176

36 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 043 176

36 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

20 353 533

63 294 638

Költségvetési bevételek

B1-B7

67 209 969

110 971 769

Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-10 124 624

-35 586 581

Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-870 918

24 839 464

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

11 965 762

11 717 337

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

11 965 762

11 717 337

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

11 965 762

11 717 337

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

11 965 762

11 717 337

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

79 175 731

122 689 106

3. melléklet

Kiadások (Ft)[5]

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 956 280

10 367 212

0

0

0

0

10 956 280

10 367 212

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

40 000

0

0

0

0

0

40 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

78 379

0

0

0

0

100 000

78 379

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

651 279

0

0

0

0

0

651 279

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

11 056 280

11 136 870

0

0

0

0

11 056 280

11 136 870

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 776 000

3 787 897

0

0

0

0

3 776 000

3 787 897

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

50 000

0

0

0

0

0

50 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

886 000

479 468

0

0

0

0

886 000

479 468

Külső személyi juttatások

K12

4 662 000

4 317 365

0

0

0

0

4 662 000

4 317 365

Személyi juttatások

K1

15 718 280

15 454 235

0

0

0

0

15 718 280

15 454 235

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 445 400

2 455 955

0

0

0

0

2 445 400

2 455 955

Szakmai anyagok beszerzése

K311

285 000

275 540

0

0

0

0

285 000

275 540

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 520 000

1 727 720

0

0

0

0

1 520 000

1 727 720

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 805 000

2 003 260

0

0

0

0

1 805 000

2 003 260

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

230 000

216 886

0

0

0

0

230 000

216 886

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

390 000

229 299

0

0

0

0

390 000

229 299

Kommunikációs szolgáltatások

K32

620 000

446 185

0

0

0

0

620 000

446 185

Közüzemi díjak

K331

895 000

1 100 368

0

0

0

0

895 000

1 100 368

Vásárolt élelmezés

K332

201 071

205 512

0

0

0

0

201 071

205 512

Bérleti és lízing díjak

K333

760 000

730 536

0

0

0

0

760 000

730 536

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 030 000

1 025 564

0

0

0

0

1 030 000

1 025 564

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

6 240 000

6 320 000

0

0

0

0

6 240 000

6 320 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 071 000

4 557 557

0

0

0

0

3 071 000

4 557 557

Szolgáltatási kiadások

K33

12 197 071

13 939 537

0

0

0

0

12 197 071

13 939 537

Kiküldetések kiadásai

K341

430 000

271 768

0

0

0

0

430 000

271 768

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

430 000

271 768

0

0

0

0

430 000

271 768

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 293 059

2 581 306

0

0

0

0

2 293 059

2 581 306

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

1 969 288

0

0

0

0

0

1 969 288

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 293 059

4 550 594

0

0

0

0

2 293 059

4 550 594

Dologi kiadások

K3

17 345 130

21 211 344

0

0

0

0

17 345 130

21 211 344

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 935 000

3 633 000

0

0

0

0

3 935 000

3 633 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 935 000

3 633 000

0

0

0

0

3 935 000

3 633 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

110 205

0

0

0

0

0

110 205

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

792 920

232 914

0

0

0

0

792 920

232 914

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

393 959

1 384 286

0

0

0

0

393 959

1 384 286

Tartalékok-általános

K513

16 350 371

38 781 773

0

0

0

0

16 350 371

38 781 773

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

17 537 250

40 509 178

0

0

0

0

17 537 250

40 509 178

Működési költségvetés előirányzat csoport

56 981 060

83 263 712

0

0

0

0

56 981 060

83 263 712

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

7 632 000

6 672 936

0

0

0

0

7 632 000

6 672 936

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 579 508

10 432 946

0

0

0

0

5 579 508

10 432 946

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 408 217

3 944 148

0

0

0

0

3 408 217

3 944 148

Beruházások

K6

16 619 725

21 050 030

0

0

0

0

16 619 725

21 050 030

Ingatlanok felújítása

K71

2 400 000

10 365 937

0

0

0

0

2 400 000

10 365 937

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

660 000

2 798 803

0

0

0

0

660 000

2 798 803

Felújítások

K7

3 060 000

13 164 740

0

0

0

0

3 060 000

13 164 740

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 544 726

4 240 404

0

0

0

0

1 544 726

4 240 404

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 544 726

4 240 404

0

0

0

0

1 544 726

4 240 404

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

21 224 451

38 455 174

0

0

0

0

21 224 451

38 455 174

Költségvetési kiadások

K1-K8

78 205 511

121 718 886

0

0

0

0

78 205 511

121 718 886

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

970 220

970 220

0

0

0

0

970 220

970 220

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

970 220

970 220

0

0

0

0

970 220

970 220

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

970 220

970 220

0

0

0

0

970 220

970 220

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

79 175 731

122 689 106

0

0

0

0

79 175 731

122 689 106

4. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)[7]

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

Jövedelamadók

B31

3 341

3 341

építményadó

B34

0

0

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

0

0

telekadó

B34

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

3 644 191

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 800 000

3 644 191

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

Gépjárműadók

B354

800 000

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

800 000

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

0

0

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

0

0

ebből: talajterhelési díj

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 600 000

3 644 191

eljárási illetékek

B36

0

0

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

0

0

felügyeleti díjak

B36

0

0

ebrendészeti hozzájárulás

B36

0

0

környezetvédelmi bírság

B36

0

0

természetvédelmi bírság

B36

0

0

műemlékvédelmi bírság

B36

0

0

építésügyi bírság

B36

0

0

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

0

Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei

B36

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

575 657

ÖSSZESEN

B3

2 600 000

4 223 189

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

7 632 000

6 672 936

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 579 508

10 432 946

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 408 217

3 944 148

Beruházások

K6

16 619 725

21 050 030

Ingatlanok felújítása

K71

2 400 000

10 365 937

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

660 000

2 798 803

Felújítások

K7

3 060 000

13 164 740

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

6. mell..xlsx

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K42

Családi támogatások

K42

0

0

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

egyéb pénzbeli juttatások kiadásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 935 000

3 633 000

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48321

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48323

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (term. nyújtott átmeneti segély)

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48329

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48331

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 935 000

3 633 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 935 000

3 633 000

7. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

eredeti ei.

módosított ei.

Működési tartalék

K513

16 350 371

38 781 773

Összes tartalék

K513

16 350 371

38 781 773

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

központi költségvetési szervek részére

K506

792 920

232 914

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

792 920

232 914

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

393 959

1 384 286

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 544 726

4 240 404

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0


[1] Az 1. § az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 5. § az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
[3] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése iktatta be.
[4] A 2. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdése iktatta be.
[5] A 3. melléklet címe az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] A 3. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdése iktatta be.
[7] A 4. melléklet címe az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 4. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdése iktatta be.
[9] Az 5. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdése iktatta be.
[10] A 6. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdése iktatta be.
[11] A 7. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be.
[12] A 8. mellékletben foglalt táblázatát az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdése iktatta be.