Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 11. 26- 2020. 11. 26

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 7/B. §-sal egészül ki:


„(1) Az Önkormányzat a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel gyermekenként illetve tanulónként 15.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatást nyújt annak az egyházashetyei állandó lakóhellyel rendelkező személynek, aki háztartásában 18 éven aluli gyermeket vagy 18 éven felüli, nappali tagozaton középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányokat folytató tanulót illetve hallgatót nevel, és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át.


(2) A 18 éven felüli, nappali tagozaton középiskolai vagy felsőoktatási tanulmányokat folytató tanuló illetve hallgató tanulói illetve hallgatói jogviszonyának fennállását a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal a tanévkezdés alkalmával igényelt rendkívüli települési támogatás iránti kérelemhez csatolt melléklet alapján ellenőrzi.


(3) Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.”


2. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Zolnai Attila                                                                dr. Balás Endre
 polgármester                                                                      jegyzőKihirdetve: Egyházashetye, 2020. november 25.


                  dr. Balás Endre

                                                                                                                     jegyző