Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 17- 2021. 11. 18

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.17.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköreit)

„d) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről való gondoskodás továbbá a szülési, ”

(2) A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése a következő e)–j) ponttal egészül ki:

(A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza az alábbi hatásköreit)

„e) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési támogatás megállapítása,

f) a halálesetre tekintettel nyújtott rendkívüli települési támogatás megállapítása,

g) a települési támogatásnak nem minősülő pénzbeli és természetbeni támogatások megállapítása,

h) vélemény adás a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelemhez,

i) településképi bejelentési eljárás lefolytatása az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és rendeltetésmódosítások tekintetében,

j) településképi véleményezési eljárás és településképi bejelentési eljárás lefolytatása, településképi kötelezés kiadása és bírság kiszabása, a kötelezést tartalmazó döntés végrehajtásának foganatosítása.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Zolnai Attila
polgármesterdr. Balás Endre
jegyző