Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 10- 2021. 12. 11

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.12.10.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 . évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelet.

2. § Hatályát veszti a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 6/2021. (IV. 23.) önkormányzati rendelet.

3. § A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Minden év december hónapjában hivatalból - továbbá a tanévkezdési támogatásban tárgyévben nem részesült személyek részére kérelemre - támogatás nyújtható a tanévkezdési támogatásra jogosult személyek részére. A támogatás összege a háztartásban nevelt gyermekenként 25.000,- Ft.”

4. § (1) A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Zolnai Attila
polgármesterdr. Balás Endre
jegyző

1. melléklet

1. melléklet
KÉRELEM
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
I. A kérelmező adatai
Neve: ……………………………………………........................................................................
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………......................................
Anyja neve: …………………………………………………......................................................
Lakóhelye: …………………………………………………........................................................
Tartózkodási helye: ………………………………………..........................................................
Családi állapota: ………………………………………………………………………………...
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………...
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ………………………………………………………..
E-mail címe (nem kötelező megadni): ………………………………………………………….

Neve/ Születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ száma

Rokoni
kapcsolat

II. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók adatai
(Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozók:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.)
III. Jövedelmi, vagyoni adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező nettó jövedelme

A kérelmező családjában élő házastárs (élettárs) nettó jövedelme

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók nettó jövedelme

Összes nettó jövedelem

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők

1. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………... Ft/hó

2. Kijelentem, hogy én vagy a családomban élő közeli hozzátartozóim vagyonnal
rendelkezünk nem rendelkezünk
(Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,- Ft), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát (2.280.000,- Ft) meghaladja azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.)

3. A lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások havi összege:

a) víz: …………………………… Ft

b) villanyáram: ………………….. Ft

IV. Mellékletek

A kérelemhez csatolni kell

- a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, továbbá

- a közüzemi szolgáltatásoknak a kérelmező nevére szóló, a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó számláit vagy az előrefizetős fogyasztásmérő feltöltéséről szóló bizonylatot.

V. Egyéb nyilatkozatok

4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
(csak abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik)

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen a tartózkodási helyemen élek,

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Tudomásul veszem, hogy

a) a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódisága a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján ellenőrizhető,

b) valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást pedig vissza kell fizetni,

c) a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni.

6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: …………………………………., ……. év.………..……. hó …… nap
…………………………………..
kérelmező aláírása”

2. melléklet

2. melléklet
KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
I. A kérelmező adatai
Neve: ……………………………………………........................................................................
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………......................................
Anyja neve: …………………………………………………......................................................
Lakóhelye: …………………………………………………........................................................
Tartózkodási helye: ………………………………………..........................................................
Családi állapota: ………………………………………………………………………………...
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………...
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ………………………………………………………..
E-mail címe (nem kötelező megadni): ………………………………………………………….

Neve/ Születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ száma

Rokoni
kapcsolat

II. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók adatai
(Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozók:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.)
III. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező nettó jövedelme

A kérelmező családjában élő házastárs (élettárs) nettó jövedelme

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók nettó jövedelme

Összes nettó jövedelem

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők

Az egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………... Ft/hó
IV. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka
betegség
haláleset
elemi kár
tartós betegség, munkaképesség csökkenés
munkanélküliség
Az indok részletezése:
…………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………...........................................................................
V. Mellékletek
A kérelemhez csatolni kell
- a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, továbbá
- a rászorultság indokát megalapozó dokumentumok másolatait, különösen
- a betegség fennállását alátámasztó igazolást,
- halotti anyakönyvi kivonatot, a temetés költségeinek viselésére vonatkozó bizonylatot,
- az álláskeresőkénti nyilvántartásba vételről szóló határozatot,
- munkaképesség csökkenést igazoló dokumentumot.
VI. Egyéb nyilatkozatok

1. A támogatás kifizetését folyószámlára utalással kérem nem kérem
Folyószámla száma: …………………………………………………………………………

2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
(csak abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik)

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen a tartózkodási helyemen élek,

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3. Tudomásul veszem, hogy

a) a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódisága a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján ellenőrizhető,

b) valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást pedig vissza kell fizetni,

c) a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni.

4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: …………………………………., ……. év.………..……. hó …… nap
…………………………………..
kérelmező aláírása”

3. melléklet

3. melléklet
KÉRELEM
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSNAK NEM MINŐSÜLŐ
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
I. A kérelmező adatai
Neve: ……………………………………………........................................................................
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………......................................
Anyja neve: …………………………………………………......................................................
Lakóhelye: …………………………………………………........................................................
Tartózkodási helye: ………………………………………..........................................................
Családi állapota: ………………………………………………………………………………...
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………...
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ………………………………………………………..
E-mail címe (nem kötelező megadni): ………………………………………………………….

Neve/ Születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ száma

Rokoni
kapcsolat

II. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók adatai
(Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozók:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.)
III. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező nettó jövedelme

A kérelmező családjában élő házastárs (élettárs) nettó jövedelme

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók nettó jövedelme

Összes nettó jövedelem

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők

Az egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………... Ft/hó
IV. Az igényelt támogatás formája
gyermekszületési támogatás
tanévkezdési támogatás
karácsonyi támogatás
térítési díj hozzájárulás
étkezési térítési díjhoz nyújtott támogatás
V. Mellékletek
A kérelemhez csatolni kell
- a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, továbbá
- gyermekszületési támogatás igényléséhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és a lakcímét igazoló hatósági igazolványának a másolatát,
- tanévkezdési támogatás igényléséhez középiskolás tanuló esetén a tanulói jogviszony, felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató esetén a hallgatói jogviszony igazolására vonatkozó dokumentumot.
VI. Egyéb nyilatkozatok

1. A támogatás kifizetését folyószámlára utalással kérem nem kérem
Folyószámla száma: …………………………………………………………………………

2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
(csak abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik)

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen a tartózkodási helyemen élek,

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3. Tudomásul veszem, hogy

a) a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódisága a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján ellenőrizhető,

b) valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást pedig vissza kell fizetni,

c) a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni.

4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Kelt: …………………………………., ……. év.………..……. hó …… nap
…………………………………..
kérelmező aláírása”