Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 29- 2021. 01. 29

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(5) A 6. § (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján 50.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatás állapítható meg.”


2. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Zolnai Attila                                                 dr. Balás Endre
 polgármester                                                        jegyzőKihirdetve: Egyházashetye, 2021. január 28.


dr. Balás Endre

                                                                                                     jegyző