Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 10. 02

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 90 222 866 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

 • a) bevételeit:
  • aa) 49 625 627 Ft költségvetési bevétellel
  • ab) 40 597 239 Ft finanszírozási bevétellel
 • b) kiadásait:
  • ba) 89 179 004 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
  • bb) 15 726 180 Ft személyi juttatással
  • bc) 2 441 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval
  • bd) 17 161 220 Ft dologi kiadással
  • be) 4 268 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
  • bf) 31 166 597 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
  • bg) 14 400 330 Ft beruházási kiadásokkal
  • bh) 3 000 000 Ft felújítási kiadással
  • bi) 1 015 677 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson kívülre
  • bj) 1 043 862 Ft finanszírozási kiadással

  állapítja meg.

(2) A 2020. évi költségvetési maradvány összege 40 597 239 Ft, az Önkormányzat 2021. évre 29 711 227 Ft tartalékot tervez.

2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatokat forrásonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § A 2021. évi tartalékot 7. melléklet szerint tervez.

6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek a költségvetési évet követő három évben.

(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

7. § Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

13. § A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

 • a) elszámolásra kiadott előlegek
 • b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
 • c) szolgáltatások ellenértéke
 • d) kiküldetési kiadások
 • e) reprezentációs kiadások
 • f) magánszemélytől vásárlás kifizetése
 • g) szociális juttatások, segélyek
 • h) állományba tartozók személyi kifizetései
 • i) állományba nem tartozók személyi kifizetései
 • j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai
 • k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai
 • l) társadalmi szervezetek támogatása.

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

Zolnai Attila
polgármester

dr. Balás Endre
jegyző

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 455 161

0

0

14 455 161

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 371 400

0

0

9 371 400

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

26 096 561

0

0

26 096 561

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 275 000

0

0

17 275 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

43 371 561

0

0

43 371 561

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

0

0

1 800 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

0

0

1 800 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

1 800 000

0

0

1 800 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

526 560

0

0

526 560

Tulajdonosi bevételek

B404

236 000

0

0

236 000

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

1 174 286

0

0

1 174 286

Működési bevételek

B4

1 936 846

0

0

1 936 846

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 510 044

0

0

1 510 044

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 510 044

0

0

1 510 044

Működési költségvetés előirányzat csoport

48 618 451

0

0

48 618 451

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 007 176

0

0

1 007 176

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 007 176

0

0

1 007 176

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 007 176

0

0

1 007 176

Költségvetési bevételek

B1-B7

49 625 627

0

0

49 625 627

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

17 451 854

0

0

17 451 854

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-8 501

0

0

-8 501

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

23 196 909

0

0

23 196 909

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

17 400 330

0

0

17 400 330

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

40 597 239

0

0

40 597 239

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

40 597 239

0

0

40 597 239

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

40 597 239

0

0

40 597 239

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

90 222 866

0

0

90 222 866

3. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 800 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

4. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

11 520 180

0

0

11 520 180

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

0

0

100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

11 620 180

0

0

11 620 180

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 776 000

0

0

3 776 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

330 000

0

0

330 000

Külső személyi juttatások

K12

4 106 000

0

0

4 106 000

Személyi juttatások

K1

15 726 180

0

0

15 726 180

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 441 000

0

0

2 441 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

240 000

0

0

240 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

900 000

0

0

900 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 140 000

0

0

1 140 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

145 000

0

0

145 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

220 000

0

0

220 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

365 000

0

0

365 000

Közüzemi díjak

K331

1 075 000

0

0

1 075 000

Vásárolt élelmezés

K332

143 700

0

0

143 700

Bérleti és lízing díjak

K333

762 000

0

0

762 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

760 000

0

0

760 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 200 000

0

0

7 200 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 472 000

0

0

3 472 000

Szolgáltatási kiadások

K33

13 412 700

0

0

13 412 700

Kiküldetések kiadásai

K341

350 000

0

0

350 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

350 000

0

0

350 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 893 520

0

0

1 893 520

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 893 520

0

0

1 893 520

Dologi kiadások

K3

17 161 220

0

0

17 161 220

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 268 000

0

0

4 268 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 268 000

0

0

4 268 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

69 086

0

0

69 086

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

442 325

0

0

442 325

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

943 959

0

0

943 959

Tartalékok-általános

K513

29 711 227

0

0

29 711 227

Egyéb működési célú kiadások

K5

31 166 597

0

0

31 166 597

Működési kiadások összesen

70 762 997

0

0

70 762 997

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

630 000

0

0

630 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 708 496

0

0

10 708 496

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 061 834

0

0

3 061 834

Beruházások

K6

14 400 330

0

0

14 400 330

Ingatlanok felújítása

K71

2 363 000

0

0

2 363 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

637 000

0

0

637 000

Felújítások

K7

3 000 000

0

0

3 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 015 677

0

0

1 015 677

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 015 677

0

0

1 015 677

Felhalmozási kiadások összesen

18 416 007

0

0

18 416 007

Költségvetési kiadások

K1-K8

89 179 004

0

0

89 179 004

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 043 862

0

0

1 043 862

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 043 862

0

0

1 043 862

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 043 862

0

0

1 043 862

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

90 222 866

0

0

90 222 866

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

630 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 708 496

- kisértékű tárgyi eszközök

Részesedések beszerzése

K65

10 708 496

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 061 834

Beruházások

K6

25 108 826

Ingatlanok felújítása

K71

2 363 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

2 363 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

637 000

Felújítások

K7

5 363 000

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

4 268 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 268 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 268 000

7. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Tartalék

K513

29 711 227

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

442 325

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

442 325

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

850 000

háztartások részére

K512

93 959

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

943 959

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

1 015 677

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 015 677

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

egyházi jogi személyek részére

K87

egyéb civil szervezetek részére

K87

háztartások részére

K87

pénzügyi vállalkozások részére

K87

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K87

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K87

egyéb vállalkozások részére

K87

Európai Unió részére

K87

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K87

egyéb külföldiek részére

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87

0