Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 03- 2022. 05. 25

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 92 242 592 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

 • a) bevételeit:
  • aa) 51 645 353 Ft költségvetési bevétellel
  • ab) 40 597 239 Ft finanszírozási bevétellel
 • b) kiadásait:
  • ba) 91 198 730 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
  • bb) 15 940 094 Ft személyi juttatással
  • bc) 2 441 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval
  • bd) 18 016 528 Ft dologi kiadással
  • be) 4 268 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
  • bf) 31 110 178 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
  • bg) 16 392 204 Ft beruházási kiadásokkal
  • bh) 1 486 000 Ft felújítási kiadással
  • bi) 1 544 726 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson kívülre
  • bj) 1 043 862 Ft finanszírozási kiadással

  állapítja meg.

(2)[2] A 2020. évi költségvetési maradvány összege 40 597 239 Ft, az Önkormányzat 2021. évre 29 654 808 Ft tartalékot tervez.

2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatokat forrásonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § A 2021. évi tartalékot 7. melléklet szerint tervez.

6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek a költségvetési évet követő három évben.

(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

7. § Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

13. § A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

 • a) elszámolásra kiadott előlegek
 • b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
 • c) szolgáltatások ellenértéke
 • d) kiküldetési kiadások
 • e) reprezentációs kiadások
 • f) magánszemélytől vásárlás kifizetése
 • g) szociális juttatások, segélyek
 • h) állományba tartozók személyi kifizetései
 • i) állományba nem tartozók személyi kifizetései
 • j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai
 • k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai
 • l) társadalmi szervezetek támogatása.

14. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet [3]

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 455 161

-

-

14 455 161

14 467 634

-

-

14 467 634

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

-

-

0

0

-

-

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 371 400

-

-

9 371 400

9 566 410

-

-

9 566 410

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

-

-

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

-

-

0

416 557

-

-

416 557

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

-

-

0

6 840

-

-

6 840

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

26 096 561

-

-

26 096 561

26 727 441

-

-

26 727 441

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 275 000

-

-

17 275 000

17 275 000

-

-

17 275 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

43 371 561

-

-

43 371 561

44 002 441

-

-

44 002 441

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

-

-

0

2 995

-

-

2 995

Társaságok jövedelemadói

B312

0

-

-

0

0

-

-

0

Jövedelemadók

B31

0

-

-

0

2 995

-

-

2 995

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

-

-

0

0

-

-

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

-

-

0

0

-

-

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

-

-

0

0

-

-

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

-

-

1 800 000

1 973 614

-

-

1 973 614

Fogyasztási adók

B352

0

-

-

0

0

-

-

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

-

-

0

0

-

-

0

Gépjárműadók

B354

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

-

-

0

0

-

-

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

-

-

1 800 000

1 973 614

-

-

1 973 614

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

-

-

0

492 729

-

-

492 729

Közhatalmi bevételek

B3

1 800 000

-

-

1 800 000

2 469 338

-

-

2 469 338

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

-

-

0

0

-

-

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

-

-

0

323 491

-

-

323 491

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

526 560

-

-

526 560

526 560

-

-

526 560

Tulajdonosi bevételek

B404

236 000

-

-

236 000

290 000

-

-

290 000

Ellátási díjak

B405

0

-

-

0

0

-

-

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

-

-

0

0

-

-

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

-

-

0

0

-

-

0

Kamatbevételek

B408

0

-

-

0

15

-

-

15

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb működési bevételek

B411

1 174 286

-

-

1 174 286

1 186 288

-

-

1 186 288

Működési bevételek

B4

1 936 846

-

-

1 936 846

2 326 354

-

-

2 326 354

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 510 044

-

-

1 510 044

1 510 044

-

-

1 510 044

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 510 044

-

-

1 510 044

1 510 044

-

-

1 510 044

Működési költségvetés előirányzat csoport

48 618 451

-

-

48 618 451

50 308 177

-

-

50 308 177

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

-

-

0

0

-

-

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

-

-

0

0

-

-

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

-

-

0

0

-

-

0

Részesedések értékesítése

B54

0

-

-

0

0

-

-

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

-

-

0

330 000

-

-

330 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 007 176

-

-

1 007 176

1 007 176

-

-

1 007 176

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 007 176

-

-

1 007 176

1 337 176

-

-

1 337 176

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 007 176

-

-

1 007 176

1 337 176

-

-

1 337 176

Költségvetési bevételek

B1-B7

49 625 627

-

-

49 625 627

51 645 353

-

-

51 645 353

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-22 144 546

-

-

-22 144 546

-21 467 623

-

-

-21 467 623

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-17 408 831

-

-

-17 408 831

-18 085 754

-

-

-18 085 754

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

-

-

0

0

-

-

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

-

-

0

0

-

-

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

-

-

0

0

-

-

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

-

-

0

0

-

-

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

-

-

0

0

-

-

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

-

-

0

0

-

-

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

-

-

0

0

-

-

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

-

-

0

0

-

-

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

-

-

0

0

-

-

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

-

-

0

0

-

-

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

-

-

0

0

-

-

0

Maradvány igénybevétele

B813

40 597 239

-

-

40 597 239

40 597 239

-

-

40 597 239

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

-

-

0

0

-

-

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

-

-

0

0

-

-

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

-

-

0

0

-

-

0

Betétek megszüntetése

B817

0

-

-

0

0

-

-

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

-

-

0

0

-

-

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

40 597 239

-

-

40 597 239

40 597 239

-

-

40 597 239

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

-

-

0

0

-

-

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

-

-

0

0

-

-

0

Finanszírozási bevételek

B8

40 597 239

-

-

40 597 239

40 597 239

-

-

40 597 239

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

90 222 866

-

-

90 222 866

92 242 592

-

-

92 242 592

3. melléklet [4]

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

építményadó

B34

0

0

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

0

0

telekadó

B34

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

1 973 614

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 800 000

1 973 614

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

0

0

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

0

0

ebből: talajterhelési díj

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

1 973 614

eljárási illetékek

B36

0

0

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

0

0

felügyeleti díjak

B36

0

0

ebrendészeti hozzájárulás

B36

0

0

környezetvédelmi bírság

B36

0

0

természetvédelmi bírság

B36

0

0

műemlékvédelmi bírság

B36

0

0

építésügyi bírság

B36

0

0

talajterhelési díj

B36

0

0

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

0

egyéb bírság

B36

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

492 729

4. melléklet [5]

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

11 520 180

-

-

11 520 180

11 520 180

-

-

11 520 180

Normatív jutalmak

K1102

0

-

-

0

0

-

-

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

-

-

0

60 000

-

-

60 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

-

-

0

0

-

-

0

Végkielégítés

K1105

0

-

-

0

0

-

-

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

-

-

0

0

-

-

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

-

-

0

0

-

-

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

-

-

0

0

-

-

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

-

-

100 000

100 000

-

-

100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

-

-

0

0

-

-

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

-

-

0

0

-

-

0

Szociális támogatások

K1112

0

-

-

0

0

-

-

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

-

-

0

120 449

-

-

120 449

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

11 620 180

-

-

11 620 180

11 800 629

-

-

11 800 629

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 776 000

-

-

3 776 000

3 776 000

-

-

3 776 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

330 000

-

-

330 000

363 465

-

-

363 465

Külső személyi juttatások

K12

4 106 000

-

-

4 106 000

4 139 465

-

-

4 139 465

Személyi juttatások

K1

15 726 180

-

-

15 726 180

15 940 094

-

-

15 940 094

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 441 000

-

-

2 441 000

2 441 000

-

-

2 441 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

240 000

-

-

240 000

281 445

-

-

281 445

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

900 000

-

-

900 000

997 873

-

-

997 873

Árubeszerzés

K313

0

-

-

0

0

-

-

0

Készletbeszerzés

K31

1 140 000

-

-

1 140 000

1 279 318

-

-

1 279 318

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

145 000

-

-

145 000

145 000

-

-

145 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

220 000

-

-

220 000

235 280

-

-

235 280

Kommunikációs szolgáltatások

K32

365 000

-

-

365 000

380 280

-

-

380 280

Közüzemi díjak

K331

1 075 000

-

-

1 075 000

1 194 754

-

-

1 194 754

Vásárolt élelmezés

K332

143 700

-

-

143 700

143 700

-

-

143 700

Bérleti és lízing díjak

K333

762 000

-

-

762 000

762 000

-

-

762 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

760 000

-

-

760 000

1 042 773

-

-

1 042 773

Közvetített szolgáltatások

K335

0

-

-

0

0

-

-

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 200 000

-

-

7 200 000

7 200 000

-

-

7 200 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 472 000

-

-

3 472 000

3 310 508

-

-

3 310 508

Szolgáltatási kiadások

K33

13 412 700

-

-

13 412 700

13 653 735

-

-

13 653 735

Kiküldetések kiadásai

K341

350 000

-

-

350 000

350 000

-

-

350 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

-

-

0

0

-

-

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

350 000

-

-

350 000

350 000

-

-

350 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 893 520

-

-

1 893 520

1 977 186

-

-

1 977 186

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

-

-

0

0

-

-

0

Kamatkiadások

K353

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

-

-

0

376 009

-

-

376 009

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 893 520

-

-

1 893 520

2 353 195

-

-

2 353 195

Dologi kiadások

K3

17 161 220

-

-

17 161 220

18 016 528

-

-

18 016 528

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

-

-

0

0

-

-

0

Családi támogatások

K42

0

-

-

0

0

-

-

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

-

-

0

0

-

-

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

-

-

0

0

-

-

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

-

-

0

0

-

-

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

-

-

0

0

-

-

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 268 000

-

-

4 268 000

4 268 000

-

-

4 268 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 268 000

-

-

4 268 000

4 268 000

-

-

4 268 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

-

-

0

0

-

-

0

Elvonások és befizetések

K502

69 086

-

-

69 086

69 086

-

-

69 086

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

442 325

-

-

442 325

442 325

-

-

442 325

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

-

-

0

0

-

-

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

-

-

0

0

-

-

0

Kamattámogatások

K510

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

943 959

-

-

943 959

943 959

-

-

943 959

Tartalékok-általános

K513

29 711 227

-

-

29 711 227

29 654 808

-

-

29 654 808

Egyéb működési célú kiadások

K5

31 166 597

-

-

31 166 597

31 110 178

-

-

31 110 178

Működési kiadások összesen

70 762 997

-

-

70 762 997

71 775 800

-

-

71 775 800

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

-

-

0

0

-

-

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

630 000

-

-

630 000

630 000

-

-

630 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 708 496

-

-

10 708 496

12 301 961

-

-

12 301 961

Részesedések beszerzése

K65

0

-

-

0

0

-

-

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

-

-

0

0

-

-

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 061 834

-

-

3 061 834

3 460 243

-

-

3 460 243

Beruházások

K6

14 400 330

-

-

14 400 330

16 392 204

-

-

16 392 204

Ingatlanok felújítása

K71

2 363 000

-

-

2 363 000

849 000

-

-

849 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

-

-

0

0

-

-

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

637 000

-

-

637 000

637 000

-

-

637 000

Felújítások

K7

3 000 000

-

-

3 000 000

1 486 000

-

-

1 486 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 015 677

-

-

1 015 677

1 544 726

-

-

1 544 726

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

-

-

0

0

-

-

0

Lakástámogatás

K87

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 015 677

-

-

1 015 677

1 544 726

-

-

1 544 726

Felhalmozási kiadások összesen

18 416 007

-

-

18 416 007

19 422 930

-

-

19 422 930

Költségvetési kiadások

K1-K8

89 179 004

-

-

89 179 004

91 198 730

-

-

91 198 730

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

-

-

0

0

-

-

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

-

-

0

0

-

-

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

-

-

0

0

-

-

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

-

-

0

0

-

-

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

-

-

0

0

-

-

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

-

-

0

0

-

-

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

-

-

0

0

-

-

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

-

-

0

0

-

-

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 043 862

-

-

1 043 862

1 043 862

-

-

1 043 862

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

-

-

0

0

-

-

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

-

-

0

0

-

-

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

-

-

0

0

-

-

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

-

-

0

0

-

-

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 043 862

-

-

1 043 862

1 043 862

-

-

1 043 862

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

-

-

0

0

-

-

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

-

-

0

0

-

-

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 043 862

-

-

1 043 862

1 043 862

-

-

1 043 862

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

90 222 866

-

-

90 222 866

92 242 592

-

-

92 242 592

5. melléklet [6]

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

630 000

630 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 708 496

12 301 961

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 061 834

3 460 243

Beruházások

K6

14 400 330

16 392 204

Ingatlanok felújítása

K71

2 363 000

849 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

637 000

637 000

Felújítások

K7

3 000 000

1 486 000

6. melléklet [7]

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

0

0

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

0

0

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

0

0

cukorbetegek támogatása

K44

0

0

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

0

0

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

0

0

lakbértámogatás

K46

0

0

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

0

0

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

0

0

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

0

0

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

0

0

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

0

0

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

0

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

0

0

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

0

0

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

0

0

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

0

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

0

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

4 268 000

4 268 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 268 000

4 268 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 268 000

4 268 000

7. melléklet [8]

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tartalék

K513

29 711 227

29 654 808

8. melléklet [9]

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

központi költségvetési szervek részére

K506

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

442 325

442 325

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

442 325

442 325

egyházi jogi személyek részére

K508

0

0

egyéb civil szervezetek részére

K508

0

0

háztartások részére

K508

0

0

pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

0

egyéb vállalkozások részére

K508

0

0

Európai Unió részére

K508

0

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

0

0

egyéb külföldiek részére

K508

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

egyházi jogi személyek részére

K512

0

0

egyéb civil szervezetek részére

K512

943 959

943 959

háztartások részére

K512

0

0

pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

0

egyéb vállalkozások részére

K512

0

0

Európai Unió részére

K512

0

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

0

0

egyéb külföldiek részére

K512

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

943 959

943 959

központi költségvetési szervek részére

K82

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 015 677

1 544 726

egyházi jogi személyek részére

K86

0

0

egyéb civil szervezetek részére

K86

0

0

háztartások részére

K86

0

0

pénzügyi vállalkozások részére

K86

0

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

0

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

0

0

egyéb vállalkozások részére

K86

0

0

Európai Unió részére

K86

0

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

0

0

egyéb külföldiek részére

K86

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

egyházi jogi személyek részére

K87

0

0

egyéb civil szervezetek részére

K87

0

0

háztartások részére

K87

0

0

pénzügyi vállalkozások részére

K87

0

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K87

0

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K87

0

0

egyéb vállalkozások részére

K87

0

0

Európai Unió részére

K87

0

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K87

0

0

egyéb külföldiek részére

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87

0

0


[1] Az 1. § (1) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[2] Az 1. § (2) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
[3] A 2. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
[4] A 3. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
[5] A 4. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
[6] Az 5. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
[7] A 6. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
[8] A 7. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
[9] A 8. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.