Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 26- 2021. 02. 26

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 7/2015. (V.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) Az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni a tulajdonában vagy használatában álló

​a) ingatlan valamint az ingatlant határoló járdaszakasz és zöldsáv kaszálásáról, gyommentesítéséről,

b) ingatlanon valamint az ingatlant határoló zöldsávon található, a gyalogos vagy a közúti közlekedést akadályozó növényzet eltávolításáról,

c) az ingatlant határoló járdaszakasz síkosság-mentesítéséről.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért az ingatlan tulajdonosai és használói egyetemlegesen felelősek.”


2. §


A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § 200.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható

a) az ingatlan tulajdonosa vagy használója, ha a rendelet 1. §-ában vagy a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében,

b) a kerti munkavégzést szolgáló zajkeltő gépi berendezés használója, ha a rendelet 3/A. §-ában,

c) az állattartó, ha a rendelet 2. §-ában

meghatározott kötelezettségét megszegi.”


3. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

        Zolnai Attila                                                                                             dr. Balás Endre

        polgármester                                                                                                  jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2021. február 25.


                                                                                                                      dr. Balás Endre

                                                                                                                               jegyző