Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 01- 2021. 05. 01

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló Egyházashetye község képviselő testületének 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület a polgármesterre ruházza

  • a) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről való gondoskodás,
  • b) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési támogatás megállapítására vonatkozó és
  • c) a rendelet 6. § (1) bekezdésének b-e) pontjában szabályozott települési támogatás megállapítására vonatkozó, továbbá
  • d) az étkezési térítési díjhoz nyújtott települési támogatás megállapítása és
  • e) a térítési díj hozzájárulás megállapítására vonatkozó

hatáskörét.”

2. § A szociális ellátásokról szóló Egyházashetye község képviselő testületének 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. Térítési díj hozzájárulás

4/A. § (1) A képviselő-testület támogatást nyújt a házi segítségnyújtás személyi térítési díjának viseléséhez.

(2) A támogatás összege annak az ellátottnak az esetében, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500,- Ft-ot 280,- Ft/óra.

(3) A térítési díj hozzájárulást a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától a kérelem benyújtását követő év január 31. napjáig kell megállapítani.

(4) Ha az ellátott a család egy főre jutó havi jövedelmének megváltozásáról értesíti az ellátást megállapító szervet, az ellátást megállapító szerv a jogosultságot felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja.

(5) Az ellátásra való jogosultság megszűnik, ha az ellátott

  • a) intézményi jogviszonya megszűnik,
  • b) családjában az egy főre eső havi jövedelem meghaladja 142.500,- Ft-ot,
  • c) meghal.”

3. § A szociális ellátásokról szóló Egyházashetye község képviselő testületének 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A szociális ellátásokról szóló Egyházashetye község képviselő testületének 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete 1. melléklet IV. része a következő g) ponttal egészül ki:

„g) házi segítségnyújtás térítési díjának megfizetése.”