Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 02- 2021. 05. 02

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (IV. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló Egyházashetye község képviselő testületének 2/2015 (II.18.) önkormányzati rendelete 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás összege annak az ellátottnak az esetében, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500,- Ft-ot 140,- Ft/óra.”

2. § Ez a rendelet 2021. május 2-án lép hatályba.