Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról

Hatályos: 2023. 11. 23

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról

2023.11.23.

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A képviselő-testület az e rendelet alapján arra jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására, illetve a különös méltánylást érdemlő élethelyzetére figyelemmel szociális ellátást nyújthat, a szociálisan rászorulók részére személyes gondoskodást biztosít.

Eljárási rendelkezések

2. § (1) A szociális ellátások iránti kérelmeket a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez kell benyújtani.

(2) A szociális ellátás megállapítása iránti kérelem az erre rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik a saját, valamint a vele egy családban élő személyek adatairól, jövedelmi, vagyoni viszonyairól. A kérelemhez csatolni kell az egyes ellátási formákhoz e rendeletben előírt dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat.

(3) Az ellátás kifizetése folyószámlára utalással, a szolgáltatónak történő átutalással, házipénztárból történő kifizetéssel, postai úton történik. Az eseti pénzbeli szociális ellátást az azt megállapító határozat véglegessé válásától számított 15 napon belül, a havi rendszerességgel adott pénzbeli szociális ellátást utólag, minden hónap 5. napjáig kell kifizetni.

(4) A célhoz kötött települési támogatás felhasználását a jegyző eseti jelleggel ellenőrizheti.

3. § (1) A képviselő-testület a polgármesterre ruházza

a) az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről való gondoskodás,

b) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési támogatás megállapítására vonatkozó,

c)1 a rendelet 5. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. §-ában és 9. §-ában szabályozott támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét.

(2) A polgármester rendkívüli települési támogatást állapíthat meg, ha a kérelmező olyan élethelyzetbe kerül, amely azonnali intézkedést igényel és a képviselő-testület nem hívható össze.

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési támogatás

4. § (1) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott települési támogatás (a továbbiakban: lakásfenntartási támogatás) a szociálisan rászoruló családok részére a család tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A képviselő-testület támogatást nyújt a villanyáram-, a vízfogyasztás költségeihez.

(2) Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy,

a)2 akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el a szociális vetítési alap 150%-át, egyedül élő esetén a szociális vetítési alap 200%-át,

b) akinek a családjában a kérelem benyújtását megelőző hónapban az (1) bekezdésben megjelölt díjakra fizetett kiadásai meghaladják az egy főre jutó havi jövedelem 20%-át, egyedül élő esetén a havi jövedelem 10%-át és

c) aki, vagy akinek a családjában élő közeli hozzátartozója vagyonnal nem rendelkezik.

(3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő, melyhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat továbbá az (1) bekezdésben megjelölt közüzemi szolgáltatásoknak a kérelmező nevére szóló a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó számláit vagy az előrefizetős fogyasztásmérő feltöltéséről szóló bizonylatot.

(4) A lakásfenntartási támogatást természetbeni szociális ellátás formájában, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.

(5) A lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege 5.000,- Ft, egyedül élő esetén 2.500,- Ft.

(6) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától egy évre kell megállapítani.

(7) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosult részére állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.

(8) A lakásfenntartási támogatást közvetlenül az érintett szolgáltató részére kell átutalni.

Rendkívüli települési támogatás

5. § (1) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában.

(2) Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen

a) a betegség,

b) a haláleset,

c) az elemi kár.

(3) Időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd az, aki

a) tartós betegség, munkaképesség csökkenés,

b) munkanélküliség

miatt anyagi segítségre szorul.

(4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő, melyhez csatolni kell

a) a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok,

b) a rászorultság indokát megalapozó dokumentumok másolatait, különösen

ba) a betegség fennállását alátámasztó igazolást,

bb) halotti anyakönyvi kivonatot, a temetés költségeinek viselésére vonatkozó bizonylatot,

bc) az álláskeresőkénti nyilvántartásba vételről szóló határozatot,

bd) munkaképesség csökkenést igazoló dokumentumot.

(5) Az elemi kár elhárításához igényelt rendkívüli települési támogatás az elemi kár bekövetkezését megállapító szemléről készült jegyzőkönyv alapján nyújtható.

(6) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem a haláleset és az elemi kár bekövetkezésétől számított 60 napon belül nyújtható be.

(7) A (3) bekezdés b) pontja alapján nem jogosult rendkívüli települési támogatásra az a személy, aki az önkormányzat által felajánlott alkalmi munkalehetőséget alapos ok nélkül nem fogadja el.

(8) A rendkívüli települési támogatás összegét a hatáskör gyakorlója – a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás kivételével – a kérelmező életkörülményeire, szociális és vagyoni helyzetére figyelemmel, mérlegelési jogkörben állapítja meg 5.000,- Ft és 50.000,- Ft közötti összegben.

(9)3 A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott rendkívüli települési támogatás összege 80.000,- Ft.

Települési támogatásnak nem minősülő pénzbeli és természetbeni támogatások

6. § A szociálisan rászorultak részére a képviselő-testület települési támogatásnak nem minősülő pénzbeli vagy természetbeni támogatásként

a) gyermekszületési támogatást,

b) tanévkezdési támogatást,

c) karácsonyi támogatást,

d) térítési díj hozzájárulást és

e) étkezési térítési díjhoz nyújtott támogatást

nyújt.

7. § (1)4 Gyermekszületési támogatás a település lakosaként anyakönyvezett újszülött gyermek szülője vagy törvényes képviselője részére nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700%-át.

(2)5 A támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő, melyhez csatolni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és a lakcímét igazoló hatósági igazolványának a másolatát.

(3) A támogatás iránti kérelem a gyermek születésétől számított 60 napon belül nyújtható be.

(4)6 A támogatás összege gyermekenként 80.000,- Ft.

8. § (1)7 Tanévkezdési támogatás a tanévkezdés alkalmával az óvodás gyermek, az általános iskolás tanuló és a középiskolás tanuló szülője vagy törvényes képviselője, továbbá a felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató szülője vagy törvényes képviselője részére nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 285.000,- Ft-ot.

(2)8 A támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő, melyhez csatolni kell

a) bölcsődébe beíratott gyermek esetében a bölcsődei jogviszony,

b) középiskolás tanuló esetén a tanulói jogviszony,

c) felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató esetén a hallgatói jogviszony

fennállásáról szóló igazolást.

(3) A támogatás iránti kérelem minden év augusztus 15. napjától szeptember 30. napjáig nyújtható be.

(4) A támogatás összege

a)9 bölcsődébe beíratott vagy óvodás gyermek esetében 15.000,- Ft,

b)10 általános iskolás tanuló esetében 20.000,- Ft,

c)11 középiskolás tanuló esetében 25.000,- Ft,

d)12 felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató esetében 30.000,- Ft.

(5)13 Minden év december hónapjában hivatalból - továbbá a tanévkezdési támogatásban tárgyévben nem részesült személyek részére kérelemre - támogatás nyújtható a tanévkezdési támogatásra jogosult személyek részére. A támogatás összege a háztartásban nevelt gyermekenként 20.000,- Ft.

9. § (1)14 Karácsonyi támogatás nyújtható minden év december hónapjában az öregségi nyugellátásban részesülő idős személy részére, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 10-szeresét.

(2)15 A támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő.

(3) A támogatás iránti kérelem minden év november 1. napjától november 30. napjáig nyújtható be.

(4) A támogatás összege nem haladhatja meg az 50.000,- Ft-ot.

(5)16

10. § (1)17 A térítési díj hozzájárulás a házi segítségnyújtás és az étkeztetés személyi térítési díjának viseléséhez annak az ellátottnak a részére állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem

a) a házi segítségnyújtás esetében nem haladja meg a 142.500,- Ft-ot,

b)18 az étkeztetés esetében nem haladja meg az 82.000,- Ft-ot.

(2) A térítési díj hozzájárulás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő, melyhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat.

(3)19 A térítési díj hozzájárulás összege

a) házi segítség-nyújtás esetében 150,- Ft/óra,

b) étkeztetés esetében 150,- Ft/adag.

(4) A térítési díj hozzájárulást a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától a kérelem benyújtását követő év január 31. napjáig kell megállapítani.

(5) Ha az ellátott a család egy főre jutó havi jövedelmének megváltozásáról értesíti az ellátást megállapító szervet, az ellátást megállapító szerv a jogosultságot felülvizsgálja, és ha a felülvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a feltételek továbbra is fennállnak, az ellátást a felülvizsgálatnak megfelelő összegben tovább folyósítja.

(6) A térítési díj hozzájárulásra való jogosultság megszűnik, ha az ellátott

a) intézményi jogviszonya megszűnik,

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja 142.500,- Ft-ot,

c) meghal.

11. § (1)20 Az étkezési térítési díjhoz nyújtott támogatás az ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben nem részesülő, óvodába járó gyermek és általános iskolába járó tanuló szülője vagy törvényes képviselője részére állapítható meg, amennyiben a gyermek illetve tanuló családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700 %-át.

(2) A támogatás iránti kérelem a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon terjeszthető elő, melyhez csatolni kell a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat.

(3) A támogatás összege

a)21 az 50%-os normatív kedvezményben részesülő gyermek illetve tanuló esetében 125,- Ft/nap,

b)22 az 50%-os normatív kedvezményben nem részesülő gyermek illetve tanuló esetében 250,- Ft/nap.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás iránti kérelem minden év október 31-ig terjeszthető elő. A támogatást tanítási évre kell megállapítani a tanítási év kezdetétől a tanítási év végéig.

(5) Az (1) bekezdés alapján megállapított támogatást az étkező gyermek illetve tanuló nevére kiállított, az étkezési térítési díj befizetését igazoló számla alapján kell kifizetni a számla bemutatását követő 5 munkanapon belül.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások valamint természetbeni gyermekvédelmi ellátások

12. § (1) A képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások közül a falugondnoki szolgáltatást önállóan biztosítja.

(2) A képviselő-testület a szociális szolgáltatások közül a celldömölki Népjóléti Szolgálat közreműködésével biztosítja:

a) az étkeztetést,

b) a házi segítségnyújtást,

c) a nappali ellátást,

d) a közösségi ellátásokat,

e) a támogató szolgáltatást és

f) egyes személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátásokat.

(3) A képviselő-testület a szünidei gyermekétkeztetést önállóan nyújtja.

(4) A képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátását a celldömölki Népjóléti Szolgálat közreműködésével biztosítja.

Falugondnoki szolgáltatás

13. § (1) A képviselő-testület a falugondnoki szolgáltatás keretében

a) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatokat,

b) közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatokat,

c) az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásokat, valamint

d) egyéb szolgáltatásokat

biztosít.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyes falugondnoki feladatok, szolgáltatások igénybevételét engedélyezze.

(3) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

14. § (1) A közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatnak minősül:

a) közreműködés

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában,

b) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása,

c) az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így

ca) az óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás.

(2) A közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatnak minősül:

a) közösségi, művelődési, sport és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) közreműködés az egyéb szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások biztosításában,

d) közreműködés az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában, így

da) napi beszerzések lebonyolítása,

db) nagybevásárlások lebonyolítása.

(3) Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatásnak minősül:

a) ételszállítás önkormányzati intézménybe, a település ellátását, működését szolgáló anyag- és árubeszerzés az Önkormányzat számára,

b) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

c) a falugondnoki szolgáltatás működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.

(4) Egyéb szolgáltatásnak minősül:

a) látogatás (kórházi, szociális otthoni, stb.) céljára történő szállítás,

b) családi eseményekre történő szállítás,

c) közreműködés a tömegközlekedéshez való hozzájutásban,

d) közreműködés a foglalkoztatás elősegítésében.

(5) A falugondnoki szolgáltatás keretében az (1)–(4) bekezdésben ellátott feladatok mellett kötelező ellátni minden olyan feladatot, amelyekre a polgármester utasítást ad.

(6) A falugondnok elsősorban a közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatokat köteles ellátni, a közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, valamint az egyéb szolgáltatások csak akkor teljesíthetők, ha azok biztosítása az alapfeladatok ellátását nem veszélyezteti.

15. § (1) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele önkéntes, a szolgáltatást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik.

(2) A szolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet a polgármesternél vagy a falugondnoknál lehet szóban vagy írásban előterjeszteni oly módon, hogy a településen belüli szolgáltatási igényt minimum 1 nappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt pedig minimum 3 nappal előbb kell bejelenteni.

(3) A szolgáltatás iránti igények kielégítésének lehetőségéről és módjáról a polgármester a falugondnokkal együtt dönt.

16. § (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgáltatás rendelkezésére álló önkormányzati gépjármű segítségével látja el.

(2) A falugondnok a feladatait a munkaköri leírásában, a falugondnoki szolgáltatás szakmai programjában, szervezeti és működési szabályzatában, valamint e rendeletben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban foglaltak figyelembevételével a polgármester utasításai alapján köteles ellátni.

(3) A falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatok napi, heti, havi megszervezése a polgármester tájékoztatása mellett, az előre bejelentett és időközben felmerült igények ismeretében a falugondnok feladata és felelőssége.

(4) A falugondnok távolléte esetén a falugondnoki szolgáltatás folyamatos működésének biztosítása érdekében a helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg. A helyettesítés elsősorban más település falugondnoki szolgáltatásának fenntartójával kötött megállapodás útján, valamint a falugondnok számára előírt azonos, vagy annál magasabb végzettséggel, képesítéssel rendelkező személy eseti megbízású feladatellátásával történik.

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet 2021. július 1-én lép hatályba.

18. §23

1. melléklet24

KÉRELEM
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
I. A kérelmező adatai
Neve: ……………………………………………........................................................................
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………......................................
Anyja neve: …………………………………………………......................................................
Lakóhelye: …………………………………………………........................................................
Tartózkodási helye: ………………………………………..........................................................
Családi állapota: ………………………………………………………………………………...
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………...
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ………………………………………………………..
E-mail címe (nem kötelező megadni): ………………………………………………………….

Neve/ Születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ száma

Rokoni
kapcsolat

II. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók adatai
(Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozók:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.)
III. Jövedelmi, vagyoni adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező nettó jövedelme

A kérelmező családjában élő házastárs (élettárs) nettó jövedelme

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók nettó jövedelme

Összes nettó jövedelem

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők

1. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………... Ft/hó

2.25 Kijelentem, hogy én vagy a családomban élő közeli hozzátartozóim vagyonnal

rendelkezünk nem rendelkezünk

(Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt - jövedelemként figyelembe nem vett - összeg, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege a szociális vetítési alap harmincszorosát (855.000,- Ft), vagy együttes forgalmi értéke a szociális vetítési alap nyolcvanszorosát (2.280.000,- Ft) meghaladja azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.)

3. A lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások havi összege:

a) víz: …………………………… Ft

b) villanyáram: ………………….. Ft

IV. Mellékletek

A kérelemhez csatolni kell

- a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, továbbá

- a közüzemi szolgáltatásoknak a kérelmező nevére szóló, a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó számláit vagy az előrefizetős fogyasztásmérő feltöltéséről szóló bizonylatot.

V. Egyéb nyilatkozatok

4. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

(csak abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik)

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen a tartózkodási helyemen élek,

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

5. Tudomásul veszem, hogy

a) a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódisága a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján ellenőrizhető,

b) valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást pedig vissza kell fizetni,

c) a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni.

6. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: …………………………………., ……. év.………..……. hó …… nap

…………………………………..

kérelmező aláírása

2. melléklet26

KÉRELEM
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ
I. A kérelmező adatai
Neve: ……………………………………………........................................................................
Születési neve: ………………………………………………………………………………….
Születési helye, ideje: …………………………………………………......................................
Anyja neve: …………………………………………………......................................................
Lakóhelye: …………………………………………………........................................................
Tartózkodási helye: ………………………………………..........................................................
Családi állapota: ………………………………………………………………………………...
TAJ száma: ……………………………………………………………………………………...
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ………………………………………………………..
E-mail címe (nem kötelező megadni): ………………………………………………………….

Neve/ Születési neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ száma

Rokoni
kapcsolat

II. A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók adatai
(Család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
Közeli hozzátartozók:
a) a házastárs, az élettárs,
b) a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek és a Ptk. szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt gyermek,
c) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt,
d) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, a szülő házastársa vagy élettársa, valamint a b) vagy c) alpontban meghatározott feltételeknek megfelelő testvér.)
III. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező nettó jövedelme

A kérelmező családjában élő házastárs (élettárs) nettó jövedelme

A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók nettó jövedelme

Összes nettó jövedelem

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások

5. Önkormányzat, járási hivatal és az állami foglalkoztatási szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők

Az egy főre jutó havi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): …………………………... Ft/hó
IV. A rendkívüli települési támogatás igénylésének indoka
betegség
haláleset
elemi kár
tartós betegség, munkaképesség csökkenés
munkanélküliség
Az indok részletezése:
…………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………...........................................................................
…………………………………………………...........................................................................
V. Mellékletek
A kérelemhez csatolni kell
- a jövedelem igazolására szolgáló dokumentumokat, továbbá
- a rászorultság indokát megalapozó dokumentumok másolatait, különösen
- a betegség fennállását alátámasztó igazolást,
- halotti anyakönyvi kivonatot, a temetés költségeinek viselésére vonatkozó bizonylatot,
- az álláskeresőkénti nyilvántartásba vételről szóló határozatot,
- munkaképesség csökkenést igazoló dokumentumot.
VI. Egyéb nyilatkozatok

1. A támogatás kifizetését folyószámlára utalással kérem nem kérem

Folyószámla száma: …………………………………………………………………………

2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

(csak abban az esetben kell kitölteni, ha a kérelmező bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik)

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen a tartózkodási helyemen élek,

b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

3. Tudomásul veszem, hogy

a) a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódisága a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal útján ellenőrizhető,

b) valótlan tartalmú nyilatkozat, vagy igazolás esetén a kérelem elutasítható, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást pedig vissza kell fizetni,

c) a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást 15 napon belül be kell jelenteni.

4. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt: …………………………………., ……. év.………..……. hó …… nap

…………………………………..

kérelmező aláírása

1

A 3. § (1) bekezdés c) pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 5. § (9) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 7. § (1) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 7. § (2) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 7. § (4) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 8. § (1) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 8. § (1) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 8. § (2) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (2) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. § (4) bekezdés a) pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (4) bekezdés a) pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. § (4) bekezdés b) pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 8. § (4) bekezdés c) pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

12

A 8. § (4) bekezdés d) pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 8. § (5) bekezdését az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be. A 8. § (5) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 9. § (1) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 9. § (1) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 9. § (2) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. § (5) bekezdését az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdése iktatta be. A 9. § (5) bekezdését az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

17

A 10. § (1) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 10. § (1) bekezdés b) pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 10. § (3) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 11. § (1) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 11. § (1) bekezdése az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

21

A 11. § (3) bekezdés a) pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

22

A 11. § (3) bekezdés b) pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

23

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

Az 1. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

25

Az 1. melléklet 2. pontja az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 2. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 3. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.