Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 02

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.02.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 99 418 623 Ft bevétellel és kiadással fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit

a) 45 329 857 Ft költségvetési bevétellel
b) 54 088 766 Ft finanszírozási bevétellel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásait
a) 98 522 621 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
aa) 19 137 000 Ft személyi juttatással
ab) 2 490 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval
ac) 17 800 455 Ft dologi kiadással
ad) 5 394 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
ae) 25 493 199 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
af) 6 102 000 Ft beruházási kiadásokkal
ag) 22 105 967 Ft felújítási kiadással
b) 896 002 Ft finanszírozási kiadással
fogadja el.
(4) A 2021. évi költségvetési maradvány összege 54 088 766 Ft, a 2022. évre tervezett tartalék összege 24 793 199 Ft.
(5) A költségvetési bevétel 45 329 857 Ft és a költségvetési kiadás 98 522 621 Ft különbségére a fedezet a 2021. évi maradvány, amit a finanszírozási bevétel tartalmaz.

2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételi előirányzatokat forrásonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcím csoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. § A 2022. évi tartalék összegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

7. § Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

a) a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,

b) a tartalék terhére a kiemelt kiadási előirányzatok megemelésére.

(3) A polgármester a (2) bekezdés szerinti átcsoportosításról az első félév vonatkozásában szeptember 30-ig, a második félév vonatkozásában a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról a (3) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg dönt

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

13. § A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) magánszemélytől vásárlás kifizetése

g) szociális juttatások, segélyek

h) állományba tartozók személyi kifizetései

i) állományba nem tartozók személyi kifizetései

j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai

k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai

l) társadalmi szervezetek támogatása.

14. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

15. § Ez a rendelet 2022. március 2-án lép hatályba.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 892 595

0

0

10 892 595

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

10 181 250

0

0

10 181 250

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 721 578

0

0

1 721 578

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 065 423

0

0

25 065 423

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 218 350

0

0

15 218 350

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

40 283 773

0

0

40 283 773

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

0

0

1 800 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

0

0

1 800 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

1 800 000

0

0

1 800 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

506 269

0

0

506 269

Tulajdonosi bevételek

B404

258 595

0

0

258 595

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

Működési bevételek

B4

764 864

0

0

764 864

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 510 044

0

0

1 510 044

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 510 044

0

0

1 510 044

Működési költségvetés előirányzat csoport

44 358 681

0

0

44 358 681

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

971 176

0

0

971 176

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

971 176

0

0

971 176

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

971 176

0

0

971 176

Költségvetési bevételek

B1-B7

45 329 857

0

0

45 329 857

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-25 655 973

0

0

-25 655 973

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

971 176

0

0

971 176

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

54 088 766

0

0

54 088 766

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

54 088 766

0

0

54 088 766

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

54 088 766

0

0

54 088 766

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

54 088 766

0

0

54 088 766

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

99 418 623

0

0

99 418 623

3. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 800 000

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

ebből: talajterhelési díj

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

eljárási illetékek

B36

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

felügyeleti díjak

B36

ebrendészeti hozzájárulás

B36

környezetvédelmi bírság

B36

természetvédelmi bírság

B36

műemlékvédelmi bírság

B36

építésügyi bírság

B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

4. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

13 549 000

0

0

13 549 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

0

0

100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

13 649 000

0

0

13 649 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 188 000

0

0

5 188 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

300 000

0

300 000

Külső személyi juttatások

K12

5 188 000

300 000

0

5 488 000

Személyi juttatások

K1

18 837 000

300 000

0

19 137 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 490 000

0

0

2 490 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

175 000

0

0

175 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 390 000

0

0

1 390 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 565 000

0

0

1 565 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

195 000

0

0

195 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

320 000

0

0

320 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

515 000

0

0

515 000

Közüzemi díjak

K331

1 235 000

0

0

1 235 000

Vásárolt élelmezés

K332

154 845

0

0

154 845

Bérleti és lízing díjak

K333

780 000

0

0

780 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

0

0

300 000

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 200 000

0

0

7 200 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 750 000

0

0

3 750 000

Szolgáltatási kiadások

K33

13 419 845

0

0

13 419 845

Kiküldetések kiadásai

K341

150 000

0

0

150 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150 000

0

0

150 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 150 610

0

0

2 150 610

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 150 610

0

0

2 150 610

Dologi kiadások

K3

17 800 455

0

0

17 800 455

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 394 000

0

0

5 394 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 394 000

0

0

5 394 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

350 000

0

0

350 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

350 000

0

0

350 000

Tartalékok-általános

K513

24 793 199

0

0

24 793 199

Egyéb működési célú kiadások

K5

25 493 199

0

0

25 493 199

Működési kiadások összesen

70 014 654

0

0

70 014 654

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

4 878 000

0

4 878 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

1 224 000

0

1 224 000

Beruházások

K6

0

6 102 000

0

6 102 000

Ingatlanok felújítása

K71

0

17 406 006

0

17 406 006

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

4 699 961

0

4 699 961

Felújítások

K7

0

22 105 967

0

22 105 967

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

70 014 654

28 507 967

0

98 522 621

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

896 002

0

0

896 002

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

896 002

0

0

896 002

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

896 002

0

0

896 002

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

70 910 656

28 507 967

0

99 418 623

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 878 000

- kisértékű tárgyi eszközök

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 224 000

Beruházások

K6

6 102 000

Ingatlanok felújítása

K71

17 406 006

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

4 699 961

Felújítások

K7

22 105 967

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

5 394 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 394 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

5 394 000

7. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Tartalék

K513

24 793 199

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

100 000

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

250 000

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

350 000

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

350 000

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

350 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

1 015 677

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 015 677

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

egyházi jogi személyek részére

K87

egyéb civil szervezetek részére

K87

háztartások részére

K87

pénzügyi vállalkozások részére

K87

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K87

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K87

egyéb vállalkozások részére

K87

Európai Unió részére

K87

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K87

egyéb külföldiek részére

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87

0