Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 28

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.28.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi beszámolóját

a) 118.133.085 Ft teljesített bevétellel,

b) 64.044.319 Ft teljesített kiadással fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt jogcímenként:

a) 50.4740.971 Ft Működési bevétel:

aa) 43.707.125 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 4.349.446 Ft Közhatalmi bevételek

ac) 2.384.400 Ft Működési bevételek

b) 26.198.873 Ft Felhalmozási bevétel:

ba) 24.474.167 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

bb) 1.724.706 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

c) 41.493.241 Ft Finanszírozási bevétel:

ca) 40.597.239 Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

cb) 896.002 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt jogcímenként:

a) 45.282.426 Ft Működési kiadás:

aa) 17.089.582 Ft Személyi juttatások

ab) 2.358.367 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

ac) 20.493.954 Ft Dologi kiadások

ad) 4.672.937 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) 667.586 Ft Egyéb működési célú kiadások

b) 17.718.031 Ft Felhalmozási kiadás:

ba) 17.685.646 Ft Beruházások

bb) 0 Ft Felújítások

bc) 32.385 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások

c) 1.043.862 Ft Finanszírozási kiadás: 1.043.862 Ft Belföldi finanszírozás kiadásai

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1–12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

a) 1. melléklet Önkormányzati bevételek

b) 2. melléklet Önkormányzati kiadások

c) 3. melléklet Szociális jellegű kiadások

d) 4. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

e) 5. melléklet Beruházások, fejújítások

f) 6. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása

g) 7. melléklet Támogatások kölcsönök bevétele

h) 8. melléklet Eredmény kimutatás

i) 9. melléklet Foglalkoztatottak létszáma

j) 10. melléklet Mérleg

k) 11. melléklet Pénzmaradvány kimutatás

l) 12. melléklet Vagyonkimutatás

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.