Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temető használatának rendjéről

Hatályos: 2022. 05. 27

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temető használatának rendjéről

2022.05.27.

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A temető rendeltetésszerű használatához szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételek

1. § Az Önkormányzat a tulajdonában álló, Egyházashetye, 02/6 és 02/7 hrsz-ú köztemető (a továbbiakban: temető) fenntartásával gondoskodik a tisztességes és méltó temetés, valamint a halottak nyughelye előtti tiszteletadás mindenkit megillető jogának biztosításáról.

2. § A temető rendeltetésszerű használatához az Önkormányzat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet szerint biztosítja:

a) a temetőhöz vezető utat és a sírhelytáblákat (parcellákat) összefogó úthálózatot,

b) a várakozóhelyet,

c) a temető bekerítését a helyi építési szabályzat által meghatározottak szerint,

d) a temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtését, elhelyezését és kezelését,

e) vízvételt (kút, közkifolyó) a csurgalékvíz megfelelő elvezetésével,

f) külső ravatalozásra is alkalmas és akadálymentesen megközelíthető ravatalozót, a temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtését halott hűtő berendezésben.

3. § Az Önkormányzat temető-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatainak ellátásáról a polgármester gondoskodik.

A temető és a ravatalozó használatának és igénybevételének szabályai

4. § (1) A temető folyamatosan nyitva tart.

(2) Az urna a sírhelyben rátemetéssel helyezhető el.

(3) A ravatalozó ingyenesen vehető igénybe.

(4) A ravatalozó nyitásáról, zárásáról és takarításáról az Önkormányzat gondoskodik.

5. § (1) A temetőben tilos minden olyan tevékenység, amely a kegyeleti érzéseket, a szertartások rendjét sérti, vagy a látogatókat megbotránkoztatja.

(2) A tűzveszély megelőzése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki kegyeleti gyertyákat vagy mécseseket gyújtott.

(3) A temető területén a temetőlátogatók részéről csak a sírhelyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok és cserepes növények helyezhetők el.

(4) Tilos a sírhelyeket, a temető fáit, bokrait, a temető épületeit megrongálni vagy beszennyezni.

(5) A sírhelyekre elhelyezett tárgyakért az Önkormányzat felelősséggel nem tartozik.

(6) A temető területén – halottszállítás, mozgáskorlátozott személy szállítása és sírkő készítése, szállítása kivételével – gépjárművel, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral közlekedni tilos.

(7) A temető területére – a vakvezető kutya kivételével – állatot bevinni tilos.

6. § Az Önkormányzat díjmentesen biztosítja

a) a vízvételt,

b) a köztemetőben keletkező hulladék elhelyezését,

c) az illemhely használatát.

A sírhely gazdálkodás szabályai

7. § (1) A temetőt római számmal jelölt sírhelytáblákra, a sírhelytáblákat arab számmal ellátott sorokra, a sorokat pedig arab számokkal ellátott sírhelyekre kell felosztani.

(2) Az Önkormányzat a temetőről térképet készít, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen sírhelyek céljára vannak fenntartva. A temető térképét a temető bejáratánál ki kell függeszteni, és a változásokkal legalább évente ki kell egészíteni.

(3) A sírhelyeket az Önkormányzat jelöli ki. Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben sírhely felett rendelkezési joga – a temetkezés ideje szerinti sorrendben következő sírhelyre kell eltemetni.

(4) A sírhelyekről az Önkormányzat nyilvántartást vezet.

(5) A sírhely feletti rendelkezési jog időtartamának lejártát követően az Önkormányzat a sírhely felett rendelkezni jogosultat a lejárt sírhely megjelölésével vagy felhívás útján értesíti.

(6) Amennyiben a sírhely felett rendelkezni jogosult a rendelkezési jog fenntartását nem igényli, vagy a felhívásra a meghatározott időn belül nem válaszol, az Önkormányzat elrendelheti a síremlék elbontását, exhumálás esetén a maradványok, hamvak közös sírba való elhelyezését.

8. § A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért az Önkormányzat díjat nem állapít meg.

A sírhely méretezése, sírjelek alkalmazása, a kegyeleti tárgyak, növényzet elhelyezése, a sírgondozás szabályai

9. § (1) A sírhely lehet

a) egyes felnőtt sírhely,

b) kettős felnőtt sírhely,

c) gyermek sírhely.

(2) A felnőtt sírhely hosszúsága 210 cm, szélessége egyes sírhely esetén 90 cm, kettős sírhely esetén 200 cm.

(3) A gyermek sírhely hosszúsága 160 cm szélessége 90 cm.

(4) A sírok egymástól való oldaltávolsága 60 cm.

(5) Egy sírhelybe legfeljebb négy urna temethető.

10. § (1) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt búcsúztatását. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(2) A temetőben a sírhelyek gondozásáról és a gyomtalanításáról a sírhely felett rendelkező személy köteles gondoskodni.

(3) A sírjeleket, kegyeleti tárgyakat a sírhelyen úgy kell elhelyezni, hogy azok a sírhely határán túl ne terjedjenek, a szomszédos sírhelyek látogatóit ne zavarják.

(4) A sírhelyen olyan növény ültethető, amelynek fejlődése során a gyökérzete a szomszédos sírhelyek és a sorok közötti utak vagy más temetői létesítmény (különösen a kerítés, ravatalozó épülete, vízvezeték) állapotát, állagát nem veszélyezteti, és növekedése során a sírhely alapterületét nem haladja meg, továbbá kifejlett állapotban sem éri el a 2 méteres magasságot.

(5) A temetőben a hulladékot az e célra kijelölt hulladékgyűjtő edényekben lehet elhelyezni.

(6) A temetőben a kegyeleti tárgyakat, sírokra ültetett fákat és növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni tilos.

(7) A sírhelyek gondozása során keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

(8) A sírok kerítéssel nem határolhatók körül.

A temetési szolgáltatás és a temetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek ellátásának temetői rendje

11. § (1) A temetőben történő munkavégzést – a hozzátartozók részéről történő sírgondozás, a sírhely növénnyel való beültetése és díszítése kivételével – legkésőbb a munkavégzés megkezdését megelőző munkanapon be kell jelenteni az Önkormányzat részére, megjelölve a munkálatok kezdésének időpontját és várható időtartamát.

(2) A bejelentésben foglaltakat és azok végrehajtását az Önkormányzat ellenőrizheti. A munkavégzés során a szomszédos sírok sértetlenségét biztosítani kell.

(3) Vállalkozók – a temetési szolgáltatást végzők kivételével – a temetőben csak munkanapokon és szombaton végezhetnek munkát.

(4) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni vagy bontási anyagot elszállítani csak az Önkormányzat hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

(5) A sírhely felnyitását legalább a felnyitást megelőző 3 nappal be kell jelenteni az Önkormányzat részére, a sírhelytábla, a sor, a sírhely és a sírhelyen feltüntetett adatok megjelölésével.

(6) A sírhelynek a hamvak kivétele céljából történő felnyitását legalább a felnyitást megelőző 12 nappal be kell jelenteni az Önkormányzat részére, a sírhelytábla, a sor, a sírhely és a sírhelyen feltüntetett adatok megjelölésével.

Záró rendelkezések

12. §1

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A 12. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.